top of page

Lausunto oikeusministeriön läheissuhteissa ja työpaikalla tapahtuvan lievän pahoinpitelyn työryhmämi

Läheissuhteissa ja työpaikalla tapahtuvan lievän pahoinpitelyn rangaistavuutta pohtinut työryhmä ehdottaa, että rikoslain 21 luvun 7 ja 16 pykäliä muutettaisiin niin, että määrätyin ehdoin lievä pahoinpitely käsiteltäisiin oikeudessa lain tarkoittamana perusmuotoisena pahoinpitelynä. Tällöin kyseessä olisi samalla virallisen syytteen alainen rikos. Työryhmä toteaa, että ehdotettu muutos on lakiteknisesti uusi ja ainutkertainen ratkaisu. Kyseinen muutos merkitsisi, että tekijän ja uhrin läheinen suhde säädettäisiin erityisperusteeksi pahoinpitelyn tunnusmerkistön soveltamisessa.

Työryhmän toimeksiantoa on edeltänyt toukokuussa 2007 oikeusministerin esittämä pohdiskelu siitä, tulisiko lähinnä tekijän ja uhrin fyysisen voimakkuuden ero ottaa pahoinpitelyjen rangaistusten ankaroittamisperusteeksi. Pohdiskelu ei johtanut toimiin oikeusministeriössä, koska työryhmä katsoi asian ilmeisesti oikeusteoreettisesti hankalaksi.

Aiemmin jo vuonna 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön perheosasto ehdotti naisiin kohdistuvien pahoinpitelyjen rangaistusten koventamista. Oikeusministeriö ja STAKES torjuivat ehdotuksen oikeusjärjestelmäämme ja yksilöiden yhdenveroisuuden periaatteeseen sopimattomana.

Esitetty lakimuutos näyttää lakitekstin tasolla päällisin puolin hyväksyttävältä. Tahdomme kuitenkin tuoda esiin, että myös sellaiset lait ja viranomaismenettelyt, jotka näyttävät päällisin puolin rationaalisilta, neutraaleilta ja hyväksyttäviltä, saattavat olla epäsuoraa sukupuolisyrjintää, mikäli ne tosiasiallisesti saattavat toisen sukupuolen toista huonompaan asemaan (Tasa-arvolaki, 7 §). Lue yhdistyksen lausunto oikeusministeriön työryhmämietinnöstä kokonaisuudessaan.

Comments


bottom of page