top of page

Miehet kuolevat – naiset kärsivät? Koronan sukupuolivaikutukset ja THL

Koronavirusepidemia on osoittanut, että Suomen varustautuminen tällaiseen tartuntaepidemiaan on ollut pahasti puutteellista. Tiedotus on kangerrellut, testauskapasiteetista on ollut pulaa, suojavarusteista samoin[i]. Maailmanlaajuinen pandemia on ollut jo pitkään yksi niistä uhkakuvista, jonka realisoitumista on pidetty lähinnä ajan kysymyksenä[ii]. Siihen on ollut syytä varautua jo pidemmän aikaa.

Viranomaisorganisaatioista myrskyn silmään on joutunut erityisesti Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL), jota on arvosteltu etenkin hitaasta reagoinnista koronavirusepidemiaan ja paikoin myös kangerrelleesta tiedottamisesta[iii]. On esitetty väitteitä, jonka mukaan THL:n suoriutumisen ongelmat johtuisivat aiempien vaalikausien aikana sen toimintaan tehdyistä leikkauksista[iv]. Miesten tasa-arvo ry (MTA) katsoo kuitenkin, että kyse ei niinkään ole käytettävissä olevien resurssien määrästä, joka on kuitenkin aina rajallinen, vaan siitä, millaiseen tärkeysjärjestykseen asiat on laitettu. MTA:n mielestä THL:n tärkeimpänä prioriteettina tulee olla kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kaikki muu on toissijaista. Jos resurssit eivät riitä ydintehtävän toteuttamiseen riittävällä tasolla on muusta karsittava ja keskitettävä resurssit ydintehtävän hoitamiseen. Koronavirusepidemian aikanakin THL:llä on näyttänyt riittävän aikaa ja resursseja täysin epäolennaisiin asioihin. Räikeimpänä esimerkkinä tästä voi pitää THL:n alaisuudessa toimivan tasa-arvotiedon keskuksen toimintaa, joka epidemian riehuessakin on keskeytyksettä jatkanut jo tutuksi tullutta identiteettipoliittista ja feminististä politikointiaan. Tässä esimerkkinä yksi tasa-arvotiedon keskuksen twiitti, joka on kirjoitettu 23.3.2020:

Samaan aikaan kun maailmalta tulvi tietoja koronavirusepidemian vaarallisuudesta, THL ei siis suinkaan panostanut kaikkea mahdollista testaamiseen tai suojautumiseen, vaan feministisen budjetoinnin tärkeyden korostamiseen riitti rahaa ja aikaa. Miesten tasa-arvo ry vaatii, että koronakriisin mentyä ohitse, THL:n toimintatavat ja resurssien käyttö arvioidaan tarkkaan uudelleen. Missään tapauksessa rajallisia resursseja ei pidä enää jatkossa tuhlata ideologisesti värittyneeseen politikointiin.

Tämä ei tarkoita sitä, ettei kriisioloissakin tarvittaisi tietoa tasa-arvosta. Koronaepidemian sukupuolivaikutuksien arviointia todella tarvitaan faktaperusteisen ja tasa-arvoa edistävän politiikanteon tueksi, mutta sen on perustuttava tutkittuun tietoon, eikä ideologisiin uskomuksiin. THL:n julkaisema alustava arvio koronavirusepidemian sukupuolivaikutusten arvioinnista todistaa, että faktaperusteisesta, ideologisesti neutraalista ja molempia sukupuolia tasapuolisesti palvelevasta tutkimustiedon tuottamisesta ollaan todella kaukana[v]. Koronavirusepidemian vaikutus miehiin sivuutetaan vain ohimennen, vaikka tilastotiedot ovat osoittanet sen olevan miehille selvästi vaarallisempi. Tekstissä väitetään, tiedossa olleiden tosiasioiden vastaisesti, ettei miesten kuolleisuus koronaan olisi juuri sen suurempaa kuin naistenkaan. Koronan terveysvaikutusten osalta keskitytään vain todennettujen tautitapausten sukupuolijakaumaan viitaten väittämään, että koronan terveysvaikutukset olisivat miehille ja naisille lähestulkoon samanlaiset. Koronan talousvaikutukset, kuten lomautukset, irtisanomiset ja yritysten talousvaikeudet, sivuutetaan kokonaan, todennäköisesti siitä syystä, että yrittäjien valtaenemmistö on miehiä. Irtisanomisten tai lomautusten sukupuolivaikutuksista ei osata sanoa mitään. Koronan uhan väitetään kohdistuvan vain naisvaltaisiin aloilla työskenteleviin, kuten hoitajiin, vaikka tartunnan uhka on huomattava myös monilla miesvaltaisilla aloilla, kuten joukkoliikenteessä, poliisitoimessa tai varusmiespalveluksessa. Hoitoalan hyvää työllisyystilannetta ei arvioinnissa oteta huomion, vaikka se on talouden ajautuessa syöksykierteeseen merkittävä positiivinen tekijä naisvaltaisella alalla. Koulujen ollessa suljettuja väitetään hoitovastuun ja vastuun kotitöistä kuormittavan vain naisia. Samoin rajoitustoimien katsotaan lisäävän ainoastaan naisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan riskiä. Asunnottomien, joista valtaosa on miehiä, joutumisesta entistäkin ahtaammalle ei THL:n esityksessä mainita mitään[vi]. Lyhyesti sanottuna, MTA toteaa THL:n arvioinnin koronavirusepidemian sukupuolivaikutuksista olevan puutteellinen, asenteellinen ja heikkolaatuinen esitys. Mitään poliittisia päätöksiä ei pidä rakentaa näin heikolle ja huonosti tutkitulle pohjalle.

Ylivoimaisesti suurin virhe siinä, kuinka THL on koronakriisiin vastannut, on se, ettei koronavirustartunnan suurempaa vaarallisuutta miehille ole tuotu missään vaiheessa avoimesti, rehellisesti ja selkeästi esille. THL ei ole julkaissut tietoa koronaviruksen varalta testattujen tai tartunnan vuoksi tehohoitoon joutuneiden sukupuolijakaumista. Kuolleiden sukupuolijakaumasta julkaistiin tieto vasta perjantaina 10.4.2020, kun MTA oli erikseen pyytänyt siitä tietoa. Julkaistu tieto osoittaa, että Suomessa koronaan kuolleista on tällä hetkellä 69 % miehiä[vii]. Tilanne Suomessa on siis hyvin samanlainen kuin muissakin maissa, joista tilastotietoa on ollut saatavissa. Viimeistään helmikuun loppupuolelta lähtien on yleisesti ollut tiedossa se, että valtaosa koronaan kuolleista on miehiä[viii]. Kun vielä huomioidaan, että yleisesti tiedetään miesten vastustuskyvyn virustartunnoille olevan sukupuolten välisistä biologisista eroista johtuen heikompi kuin naisilla, ja se, että miesten elinajanodote on yli viisi vuotta naisia lyhyempi (suurin osa koronaan kuolleista on ikääntyneitä), johtopäätös on aivan väistämätön: koronavirusepidemia on miehille huomattavasti vaarallisempi kuin naisille. Terveydestä ja hyvinvoinnista vastaavana viranomaisena THL:n on tuotava tämä fakta tiedotuksessaan selvästi esille. Miehiä on varoitettava heitä uhkaavasta vaarasta aivan samoin kuin muihinkin riskiryhmiin (ikääntyneisiin ja perussairauksista kärsiviä) on varoitettu. Valitettavasti THL:n päätös vaieta tästä aivan olennaisesta tiedosta on jo voinut maksaa useamman miehen hengen? Jos he olisivat saaneet faktaperusteista tietoa koronan vaarallisuudesta, he olisivat saattaneet suojautua siltä paremmin ja he saattaisivat yhä olla elossa. Kuka kantaa vastuun tästä edesvastuuttomasta ja tuhoisasta ratkaisusta?

MTA:n mielestä keskeisenä syynä miesten suurempaan kuolleisuuteen ovat sukupuolten väliset biologiset erot. Naisten vastustuskyky on tutkimuksissa todettu vahvemmaksi kuin miesten. Todennäköisesti tämä johtuu siitä, että naisten paremman vastustuskyvyn on tarkoitus suojata myös raskaana olevien naisten sikiöitä[ix]. Koska miesten vastustuskyky on biologisista syistä heikompi, on ehdottoman tärkeää panostaa erityisesti juuri miesten suojaamiseen tartuntatautiepidemioilta. Tämä tarkoittaa sitä, että rajallisesta kapasiteetista on panostettava ensisijaisesti miesten ja muiden riskiryhmien terveydenhuoltoon. Jos testauskapasiteetista, suojavälineitä tai tulevaisuudessa rokotteesta on pulaa, on riskiryhmiin kuuluvat asetettava etusijalle niiden käytössä. EU:n tasa-arvoelin EIGE on tietenkin, perinteiseen tapaan, reagoinut miesten suurempaan koronakuolleisuuteen väittäen sen johtuvan ainoastaan miesten huonommista elintavoista[x]. Mitään tutkimuksellista näyttöä väitteen tueksi ei tietenkään ole ollut osittaa. Vaikka elintavoilla olisiko jokin rooli miesten suuremman kuolleisuuden taustalla, se ei vähennä juuri miehille suunnatun tiedottamisen tärkeyttä. Pikemminkin päinvastoin. Johtuipa miesten suurempi kuolleisuus mistä tahansa, olennaista on saattaa miesten tietoon se, että koronavirus on juuri heille tappava uhka.

MTA arvelee, että THL on suhtautunut miesten suurempaan kuolleisuuteen ja koronavirusepidemian miehille aiheuttamaan uhkaan vähätellen ja faktoja piilotellen siitä syystä, että sukupuolten välisten biologisten erojen vaikutuksen, tai edes olemassaolon, tunnustaminen on niin suuressa ristiriidassa THL:n tasa-arvotiedon harjoittaman intersektionaalisen feminismin opinkappaleiden kanssa. Kun faktat ja ideologia ovat ristiriidassa, mieluummin jätetään faktat huomiotta ja jatketaan ideologisen propagandan tuottamista, kuin mitään ei olisi tapahtunut. MTA tuomitsee jyrkästi sen, että THL:n toiminnassa ideologia ajaa faktojen edelle. Mielenkiintoista on toisaalta se, että THL:n koronan sairastanut ylilääkäri Hanna Nohynuk on julkisesti todennut, että infektiosairaudet ovat yleensäkin vakavampia miehillä ja pojilla ja että hänen mielestään syy tähän löytyy sukupuolten välisistä geneettisistä eroista[xi]. Eli ilmeisesti ainakin osa THL:n henkilökunnasta on tiennyt koko ajan sen, että koronavirusepidemia tulee erittäin suurella todennäköisyydellä olemaan miehille vaarallisempi. Miksi THL ei ole halunnut jakaa tätä tietoa koronatiedotuksessaan? MTA vaatii, että THL tiedottaa avoimesti koronavirusepidemian sukupuolivaikutuksista ja lopettaa faktojen piilottelun sekä miehiin kohdistuvan vaaran vähättelyn. Testattujen ja tehohoidossa olevien sukupuolijakaumat on myös julkaistava. THL:n on ryhdyttävä erityisiin toimiin edesvastuuttoman toimintansa ja laiminlyöntiensä aiheuttamien tuhojen minimoimiseksi. Miehille on tiedotettava, että he kuuluvat riskiryhmään. Syyt miesten suurempaan kuolleisuuteen on selvitettävä perusteellisesti, ennakkoluulottomasti ja faktaperusteisesti, ilman mitään ideologista painolastia. Riskiryhmään kuuluvina miesten terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen on otettava yhdeksi koronavirusepidemian vastaisen taistelun prioriteeteista. THL:n on tiedotettava, mihin toimiin se aikoo ryhtyä miesten suuremman koronakuolleisuuden johdosta. Miesten suuremman kuolleisuuden vähentämiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. THL:n on osoitettava, että se pitää miesten terveyttä  ja hyvinvointia yhtä suuressa arvossa kuin naistenkin.

Comments


bottom of page