top of page

Miehiin ja poikiin kohdistuva empatiavaje sukupuolten välisen tasa-arvon esteenä

Miesten tasa-arvo ry:n syyskokous katsoo, että keskeinen syy siihen, että sukupuolten välistä tasa-arvoa käsiteltäessä painopiste on naisissa, johtuu hyvin suurelta osin poikia ja miehiä kohtaan tunnetusta empatiavajeesta. Miehiä ja poikia kohtaan tunnetaan tutkitusti vähemmän empatiaa kuin naisia ja tyttöjä[i]. Sukupuolten välinen empatiavaje on keskeinen tasa-arvo-ongelma, joka asettaa pojat ja miehet sukupuolensa perusteella heikompaan asemaan kuin tytöt ja naiset.

Käytännössä sukupuolten välinen empatiavaje näkyy siinä, että poikien ja miesten tasa-arvo-ongelmat, kuten koulutuksellinen epätasa-arvo, syrjäytyminen, asunnottomuus, syrjivä asevelvollisuusjärjestelmä, isien heikko asema erotilanteissa tai lyhyempi elinajan odote jäävät tasa-arvopolitiikassa lähestulkoon huomiotta. Tärkeämpänä pidetään vaikkapa asunnottomien naisten tilanteen korjaamista tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten kokemuksia. Vaikka miehen eläke-euro on tutkitusti pienempi kuin naisen[ii], on tasa-arvoviranomaisten ja poliittisten päättäjien mielestä tasa-arvoista parantaa nimenomaan naisten eläkkeitä ja huonontaa miesten asemaa entisestään. Vaikka suurin osa väkivallan uhreista on miehiä, on tasa-arvopolitiikan linjana nollatoleranssi vain naisiin kohdistuvalle väkivallalle.

Sukupuolten välinen empatiakuilu näkyy myös siinä, miten mediassa tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä uutisoidaan ja keskustellaan. On hyvin tavanomaista, että asunnottomuuden, syrjäytymisen tai työtapaturmien kaltaisista ongelmista, joista miehet kärsivät selvästi enemmän kuin naiset, kirjoitetaan mediassa korostetun sukupuolineutraalisti. Miehiin ja poikiin kohdistuvaan syrjintään suhtaudutaan mediassa usein varsin vähättelevästi. Kun tutkimus osoittaa, että miehiä syrjitään työnhaussa sukupuolen perusteella, tulos voidaan ohimennen mainita, mutta ei siitä sen suurempaa numeroa tehdä[iii]. Tyypillistä on sekin, että erilaisista onnettomuuksista, rikoksista tai konflikteista kerrottaessa korostuu ”naisten ja lasten” osuus ja asema uhreina. Kun esimerkiksi islamistinen terroristijärjestö Boko Haram kaappasi tyttöjä Nigeriassa, seurauksena oli etusivun uutisia ja maailmanlaajuinen protesti. Samaan aikaan kaapattujen ja surmattujen poikien kohtalo ei herättänyt juuri lainkaan kiinnostusta[iv]. Vaikka mediassa usein esitetään kritiikkiä ns. perinteisiä sukupuolirooleja kohtaan, niin omalla toiminnallaan media ylläpitää niitä.

On medialta täysin tietoinen valinta keskittyä naisten ja tyttöjen asemaan. Miehiin kohdistuvat rikokset, vaikka ovat yleisempiä, saavat esimerkiksi lehdissä vähemmän näkyvyyttä.[v] Media antaa meille tietoisesti vääristyneen kuvan todellisuudesta, minkä seurauksena mediaa seuraavien ihmisten käsitys tasa-arvotilanteesta Suomessa ja maailmalla on väistämättä vääristynyt. Vääristyneet käsitykset johtavat vääristyneeseen politiikkaan.

Empatiavajeeseen liittyy psykologian tutkimuksissa havaittu ”Women are Wonderful”-vaikutus (WOW), jolla tarkoitetaan sitä, että ihmiset, ja etenkin naiset, yhdistävät mielessään useammin positiivisia ominaisuuksia naisiin kuin miehiin[vi]. Tasa-arvokeskustelussa sukupuolten välisistä eroista on tämän vaikutuksen seurauksena hyväksyttävää puhua ainoastaan silloin, jos toteaa naisten olevan tavalla tai toisella parempia kuin miehet.

Miesten tasa-arvo ry:n syyskokous näkee, että kokonaisuutena sukupuolten välinen empatiavaje ja WOW tekevät yhteiskunnastamme gynosentrisen. Tämä tarkoittaa sitä, että naisten halut ja tahto on asetettu yhteiskunnassa etusijalle. Juuri tästä syystä viranomaisten, poliitikkojen ja median pitäisi olla erityisen tarkkoina tasa-arvoon liittyviä aiheita käsitellessään. Ongelman hoitamisessa ensimmäinen askel on aina ongelman olemassaolon tunnistaminen ja tunnustaminen. Vain siten voimme ylittää tasa-arvokeskustelussa ja – politiikassa empatiavajeen ja WOW-vaikutuksen aiheuttaman vääristymän.

[i] https://www.malepsychology.org.uk/wp-content/uploads/2017/07/john_barry.pdf, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5112287/,, https://www.researchgate.net/publication/8226295_Gender_Differences_in_Automatic_In-Group_Bias_Why_Do_Women_Like_Women_More_Than_Men_Like_Men

Commenti


bottom of page