top of page

Miesten tasa-arvo ry:n kärkiteemat eduskuntavaaleissa 2015

Sukupuolten yhdenvertaisuus lain edessä

Sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamisen kannalta kaikkein olennaisinta on varmistaa, että yhdenvertaisuus lain edessä, joka on turvattu perustuslaissa, toteutuu sukupuolesta riippumatta. Tällä hetkellä yhdenvertaisuus lain edessä ei valitettavasti toteudu, vaan miehiin ja poikiin kohdistuu sukupuolisyrjintää lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa. Koska oikeus- ja sivistysvaltion perusjalka on lainsäädäntö, on nämä epäkohdat viipymättä korjattava. Viranomaisten on kaikessa toiminnassaan pyrittävä edistämään sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.

Keskeiset toimenpiteet:

1. Lapsen oikeus molempiin vanhempiinsa on turvattava myös vanhempien erotessa.

2. Nykymuotoinen, vain miehiä koskeva, asevelvollisuus on korvattava tasa-arvoisella maanpuolustuksella. Palvelusta suorittavia miehiä ja naisia on kohdeltava tasa-arvoisesti.

3. Tasa-arvolaki ja rikoslaki on muutettava sukupuolineutraaleiksi.

4. Viranomaisten on aktiivisesti kampanjoitava sekä miehiin, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, eikä vain naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

5. Sukupuolierot oppimistuloksissa, koulumenestyksessä ja koulutukseen osallistumisessa on poistettava kaikilla koulutuksen tasoilla.

6. Lapsille ei-lääketieteellisistä syistä tehtävät ympärileikkaukset on kiellettävä.

7. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto (kuten HPV-rokote ja syöpäseulonnat) on järjestettävä myös pojille ja miehille.

8. On selvitettävä, tuomitaanko miehet samoista rikoksista kovempiin tuomioihin kuin naiset.

9. Palkkatasa-arvon on toteuduttava samapalkkaisuuden periaatetta kunnioittaen ja todellisuudessa tehdyt työtunnit huomioiden.

10. Jos sukupuolikiintiöitä ja ns. positiivista erityiskohtelua käytetään tasa-arvotyössä, niitä on sovellettava myös niillä sektoreilla, joilla miehet ovat aliedustettuja ja heikommassa asemassa. Kiintiöiden ja positiivisen erityiskohtelun on hyödytettävä tasapuolisesti molempia sukupuolia.

11. Tavoitteena on oltava se, että miehet saavuttavat naisten tason kaikilla hyvinvointimittareilla vuoteen 2050 mennessä.

Miesnäkökulmaa tasa-arvotyöhön

Sukupuolten välistä tasa-arvoa voidaan edistää tehokkaasti vain, jos myös miehet ja pojat saadaan tasa-arvotyöhön mukaan. Tämä edellyttää sitä, että miesten mielipiteitä kuunnellaan ja kunnioitetaan tasa-arvokeskustelussa ja että miesasiaosaamista ja miesedustusta vahvistetaan kaikissa tasa-arvoelimissä. Miesjärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava, ja miesten asiaa on ryhdyttävä ajamaan kansainvälisessä yhteistyössä. Miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmat ja oikeudet on nostettava tasa-arvoiseen asemaan tasa-arvopoliittisella agendalla.

Keskeiset toimenpiteet:

1. Miesjärjestöille on, naisjärjestöjen tapaan, myönnettävä suora budjettirahoitus.

2. Miesjärjestöjen on oltava tasa-arvoisesti edustettuina kaikissa tasa-arvoelimissä.

3. Miesten asiaa ajamaan on saatava erillinen miesasiavaltuutettu.

4. Tasa-arvoasian neuvottelukunnan rakenne on uudistettava niin, ettei miesten asioita enää delegoida alemman tason jaostolle, vaan neuvottelukunnan on arvioitava automaattisesti kaikkia asioita myös miesnäkökulmasta.

5. Molempien sukupuolten on oltava tasapuolisesti edustettuina kaikissa tasa-arvoelimissä.

6. Suomen on huolehdittava miesnäkökulman tasa-arvoisesta huomioimisesta pohjoismaisessa yhteistyössä, EU:ssa ja YK:ssa.

7. Miesten oikeuksien edistämiseksi on solmittava kansainvälinen miesten oikeuksien sopimus.

8. Miestutkimusta on lisättävä.

Comments


bottom of page