top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry:n kannanotto tasa-arvoisen maanpuolustuksen puolesta


Miesten tasa-arvo ry (MTA) on hyvin pettynyt asevelvollisuuden kehittämistä pohtineen komitean loppuraporttiin. Komitea ei esitä Suomen suurimman ja räikeimmän tasa-arvo-ongelman, eli vain miehiä koskevan asevelvollisuuden, korvaamista yhdenvertaisuutta kunnioittavalla ja sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävällä ratkaisulla, vaan ehdottaa vain kutsuntojen laajentamista koskemaan myös naisia. Komitea on saanut, täysin ansaitusti, paljon kritiikkiä loppuraportistaan. MTA yhtyy tähän kritiikkiin täysin. Komitean käsitys sukupuolten tasa-arvosta on täysin naiskeskeinen ja rakentuu vanhoillisille, jopa taantumuksellisille, sukupuoliroolistereotypioille. Sen esittämät muutokset eivät edistä sukupuolten välistä tasa-arvoa, vaan ainoastaan vahvistavat naisten sukupuoliperusteista erityiskohtelua entisestään. Komitea epäonnistui tehtävässään täysin.


Vain miehiä koskeva asevelvollisuus tuhoaa kaiken uskottavuuden niiltä lukemattomilta juhlapuheilta, joissa hehkutetaan suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoisuutta. Tästä maasta ei näytä liiemmin löytyvän sellaisia poliittisia johtajia, jotka ihan oikeasti tukisivat sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kun pitäisi tehdä oikeasti jotain miesten ja poikien edistämisen eteen, monet poliitikkomme paljastuvat tasa-arvon vihollisiksi. Mitä virkaa on hienolla perustuslailla syrjintäkieltoineen, kun sen yli voidaan vuodesta toiseen kävellä mennen ja tullen?


MTA korostaa, että vaikka perustuslain 6§ sisältää mahdollisuuden eriarvoiseen kohteluun hyväksyttävällä perusteella, on eriarvoiselle kohteluun oikeutettavan perusteen oltava poikkeuksellisen painava ja hyvin perusteltu. Hyväksyttävälle perusteelle on perustuslain esitöiden mukaan asetettu korkeat vaatimukset. Tätä taustaa vasten on hyvin erikoista, ettei hyväksyttävää perustetta miesten ja naisten eriarvoiselle kohtelulle ole koskaan edes esitetty missään. Tämä käy hyvin selville useammasta tuoreesta opinnäytetyöstä. Koska perustuslain 6§ erityisesti velvoittaa edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja työelämässä, on Suomessa syytä tarttua toimeen ja korjata perustuslain kanssa ristiriidassa oleva lainsäädäntö yhdenvertaisuutta kunnioittavaksi.


MTA vetoaa tiedotusvälineisiin, jotta Suomessa käytössä olevaa maanpuolustusjärjestelmää ei enää asiaa käsittelevissä uutisissa ja muissa jutuissa enää kutsuttaisi virheellisesti ”yleiseksi asevelvollisuudeksi”, sillä yleistä asevelvollisuutta ei Suomessa ole, eikä ole koskaan ollutkaan. Tiedotusvälineiden tehtävänä on kertoa yleisölleen totuudenmukaisesti, mitä Suomessa oikeasti tapahtuu ja millainen yhteiskunta Suomi oikeasti on. Tiedotusvälineiden on käyttämällään kielellä tehtävä selväksi se, että suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä on epäoikeudenmukainen, epätasa-arvoinen ja miehiä sukupuolen perusteella syrjivä. Muun väittäminen olisi valehtelua, eikä sellainen kuulu vastuulliseen ja totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Kun tiedotusvälineissä on muutoinkin viime vuosina kiinnitetty yhä enenevässä määrin huomiota sukupuolittuneeseen kieleen, olisi loogista käyttää kieltä myös tasa-arvo-ongelmien paljastamiseen, eikä niiden peittelyyn.'


MTA suosittelee, että tiedotusvälineet jatkossa puhuisivat ja kirjoittaisivat esimerkiksi vain miehiä koskevasta ja valikoivasta asevelvollisuudesta, koska se on tämän päivän todellisuutta, tunnustavat menneisyyteen jämähtäneet poliittiset johtajamme sen tai eivät. Niitä poliitikkoja, jotka ovat osoittautuneet tosipaikan tullen tasa-arvon vastustajiksi, ei pidä päästää vähällä. Äänioikeutetuilla on oltava oikeus tietää, ketkä Suomessa todella tukevat tasa-arvoa ja ketkä sitä vastustavat, jotta he voivat äänestää tulevissa vaaleissa tasa-arvon ja muutoksen puolesta.


MTA kannustaa myös kaikkia sukupuolten välisen tasa-arvon kannattajia allekirjoittamaan kansalaisaloitteen tasa-arvoisen maanpuolustuksen puolesta. Kansalaisaloitteen tavoitteena on sukupuolineutraali asevelvollisuus, eli se, että asepalveluksen suorittavat yksilöt määrättäisiin palvelukseen muiden kriteerien kuin sukupuolen perusteella. Kansalaisaloitteen avulla me tasa-arvon kannattajat voimme lisätä painetta poliittisten päättäjien suhteen, jotta suomalainen maapuolustus viimeinkin päivitettäisiin 2000-luvulle.


Comments


bottom of page