top of page

Miesten tasa-arvo ry tuomitsee sosiaali- ja terveysministeriön lainvastaisen toiminnan

Tasa-arvoasioista vastaava sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on asettanut virkamiestyöryhmän valmistelemaan Sote-uudistukseen liittyvää valinnanvapauslakia. Työryhmässä on 9 jäsentä, joista seitsemän on naisia ja vain yksi mies (yksi jäsen on vielä nimeämättä). Työryhmän kokoonpano on siis ristiriidassa tasa-arvolain säädösten kanssa, sillä miesten osuus alittaa selvästi tasa-arvolaissa säädetyn 40 prosentin rajan.

Miesten tasa-arvo ry (MTA ry) tuomitsee jyrkästi STM:n lainvastaisen toiminnan ja vaatii ministeriötä välittömästi muutamaan työryhmän kokoonpanoa siten, että työryhmän sukupuolijakauma vastaa tasa-arvolaissa säädettyjä määräyksiä.

MTA ry pitää erityisen irvokkaana, että juuri tasa-arvoasioista vastaava ministeriö ylenkatsoo tasa-arvolakia. STM vaatii kyllä muilta lain pilkuntarkkaa noudattamista, mutta katsoo ilmeisesti itse olevansa lain yläpuolella. Miksi kenenkään tarvitsisi lakia noudattaa, kun viranomaisetkaan eivät sitä tee?

Pahinta tapauksessa on se, että tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun ministeriöt kävelevät tasa-arvolain säädösten ylitse. Aiemmin keväällä oikeusministeriö asetti rikosuhrityöryhmän, jossa miehet ovat niin ikään aliedustettuina. Vaikuttaa sille, että viranomaiset ja poliitikot katsovat, ettei tasa-arvolaissa säädetystä vaatimuksesta, jonka mukaan työryhmissä on oltava vähintään 40 % kumpaakin sukupuolta, tarvitse välittää, kun vähemmistöön jäävät miehet. Ajatuksena ilmeisesti on, ettei miesten sukupuolisyrjinnästä syntyisi sellaista meteliä, mitä naisten kohtelusta vastaavalla tavalla aivan epäilemättä nousisi. Herää kysymys, mitä virkaa on lailla, jota viranomaiset kunnioittavat vain julkisuuden paineen edessä?

Nykyisin sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut on suunniteltu ja toteutettu ensisijaisesti naisia ajatellen. Esimerkiksi naisten ja tyttöjen ennaltaehkäisevä terveydenhuolto (rokoteohjelma ja syöpäseulonnat) on selvästi kattavampi kuin miesten ja poikien, vaikka miesten odotettavissa oleva elinikä on selvästi alhaisempi. Miesnäkökulman sivuuttaminen sote-uudistuksessa saattaa entisestään heikentää miesten asemaa.

MTA ry on kannellut STM:n lainvastaisesta toiminnasta Eduskunnan oikeusasiamiehelle.

______________________________________________

Lähteet:

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/virkamiesryhma-alkaa-valmistella-uutta-valinnanvapauslakia, https://yle.fi/uutiset/3-9725210, http://www.paivanlehti.fi/virkamiesryhma-valmistelee-uutta-valinnanvapauslakia-jo-heti-kokoonpano-on-lainvastainen/

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609#P4a

http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Tasa-arvovaltuutettu-selvitt%C3%A4%C3%A4-ministeri%C3%B6n-ty%C3%B6ryhm%C3%A4n-kokoonpanoa-15-naista-yksi-mies/952799


Comments


bottom of page