top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

MTA ry:n lausunto tasa-arvopoliittisen selonteon valmistelua varten

Päivitetty: 18. maalisk. 2021

Tavoitteiden asettamiseksi on selonteossa tarkoitus käsitellä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä niiden ennakoitavissa olevia vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon. Millaisia tulevaisuutta ennakoivia tasa-arvokysymyksiä tai ongelmia mielestänne pitäisi selonteossa painottaa? Tarkasteltava aika on nykyhetkestä vuoteen 2030. Mainitkaa ja perustelkaa enintään viisi selkeää kysymystä. Mikäli mahdollista, sijoittakaa ne teemaotsikoiden alle sopivaksi katsomaanne kohtaan. Teema-alueet on esitelty edellä.


Lainsäädännön sukupuolittaminen on torjuttava täysin. Esimerkiksi lasten rituaalisilpomiset on ehdottomasti kiellettävä yhdenvertaisesti kaikkien lasten, siis myös poikien osalta. Lainsäädännössä jo oleva sukupuolisyrjintä, kuten vain miehiä koskeva asevelvollisuus, on viipymättä purettava. Lainsäädännön on oltava sukupuolineutraalia ja yhdenvertaisuuden lain edessä on toteuduttava kaikissa tilanteissa.


Koulutuksellinen epätasa-arvo on Suomessa poikkeuksellisen vakava ja jatkuvasti paheneva ongelma. Poikiin kohdistuva sukupuolisyrjintä on kitkettävä kouluista kokonaan ja koulutusjärjestelmää on muokattava reilusti pojille sopivampaan suuntaan.

Nuorten miesten ja poikien syrjäytyminen on vakava yhteiskunnallinen ongelma. Syrjäytyminen aiheuttaa suuret kustannukset yhteiskunnalle ja sen myötä menetetään valtavat määrät potentiaalia. Inhimilliset kustannukset ovat vielä suuremmat. Suomen kaltaisella vähäväkisellä maalla ei ole yksinkertaisesti varaa moiseen. On huolehdittava siitä, että jokainen saa koulutuksen kautta ne perustaidot, joita modernissa tietoyhteiskunnassa selviytymiseen ehdottomasti tarvitaan. Työllisyyden hoitaminen on tehokkainta syrjäytymisen ehkäisyä.


Miesten odotettavissa oleva elinaika on edelleen selvästi lyhyempi kuin naisten ja kaksi kolmasosaa työikäisinä kuolevista on miehiä. Itsemurhat, työtapaturmat ja mm. päihdeongelmat kasaantuvat miehille. Näistä faktoista huolimatta Suomessa ei ole tällä hetkellä käynnissä ainuttakaan ohjelma, projektia tai hanketta, joiden nimenomaisena tavoitteena olisi miesten elinajan odotteen pidentäminen tai miesten ja poikien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Suomessa tarvitaan merkittävää panostusta juuri miesten terveydenhuoltoon ja miehille suunnattuihin hyvinvointipalveluihin. Tätä toimintaa ohjaamaan tarvitaan ihan erillinen strategia miesten ja poikien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.


Miehiin ja poikiin kohdistuva empatiavaje on keskeinen tasa-arvopoliittinen ongelma. Esimerkiksi miehiin kohdistuvalle väkivallalle ei ole Suomessa koskaan vaadittu nollatoleranssia. Päinvastoin miehiin kohdistuvaa väkivaltaa on kaikin keinoin pyritty vähättelemään. Sille jopa viranomaisten toimesta naureskellaan. Siinä missä naisia ja tyttöjä tuetaan yhteiskunnan toimesta, pojat ja miehet jätetään usein oman onnensa nojaan. Tässä asennoitumisessa on paljon korjattavaa. Kun viranomaiset puhuvat vain naisten oikeuksia ja miesten kohdalla vain velvollisuuksista, he pitävät yllä ahtaita ja kahlitsevia sukupuolirooleja, joista on päästävä eroon.


Marinin hallituksen tavoitteena on parantaa kunnianhimoisesti tasa-arvoa yhteiskunnassa ja nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Mitkä mielestänne pitäisi olla Suomen kansalliset pitkän ajan tasa-arvopoliittiset tavoitteet, jotka toteutuessaan veisivät Suomea tasa-arvoisemmaksi yhteiskunnaksi? Huomioikaa, että kysymys on tavoitteista, ei välineistä tai toimenpiteistä. Tarkasteltava aika on nykyhetkestä vuoteen 2030. Mainitkaa enintään viisi konkreettista, selkeää ja seurattavissa olevaa tavoitetta.


Vuonna 2030 Suomen lainsäädännön on oltava kokonaisuudessaan sukupuolineutraali.

Koulutuksessa sukupuolten tasa-arvon on toteuduttava niin oppimistuloksissa, koulumenestyksessä kuin koulutukseen osallistumisessakin kaikilla koulutusasteilla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että miehiä on oltava korkeakoulutuksessa yhtä paljon kuin naisia ja että miesten on suoritettava yhtä paljon korkeakoulututkintoja yhtä hyvällä menestyksellä kuin naisten.


Naiskeskeisestä, ns. valtiofeministisestä, tasa-arvopolitiikan linjasta on luovuttava. Kaikkia kysymyksiä on aina arvioitava automaattisesti myös miesnäkökulmasta. Tasa-arvopoliittisen päätöksenteon on aina pohjauduttava tutkitulle tiedolle, eikä ideologisille uskomuksille. Tasa-arvoelimissä on vahvistettava miesedustusta ja miesasiaosaamista merkittävästi nykyisestä. Nykyinen hallinnollinen järjestelmä tulisi itse asiassa purkaa ja korvata rakenteella, jossa tämä varmasti toteutuu. Miesjärjestöjen rahoitus on saatettava tasa-arvoiselle tasolle naisjärjestöjen rahoituksen kanssa. Sukupuolten välistä epätasa-arvoa lisäävistä hankkeista, kuten vain naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta, on luovuttava. Väkivaltaa on vastustettava myös silloin, kun se kohdistuu miehiin. Näin ollen sukupuolineutraali linja on ainoa mahdollinen.


On teetettävä julkisen talouden sukupuolivaikutusten arviointi, eli on selvitettävä, toteutuuko sukupuolten välinen tasa-arvo julkisten sektorin rahoittamisessa (veronmaksu) ja julkisten sektorin tulonsiirtojen saamisessa ja julkisen palvelujen käyttämisessä.

Miesten elinajan odote on nostettava samalle tasolle naisten elinajan odotteen kanssa. Työikäisten miesten suuremmasta kuolleisuudesta on tehtävä historiaa.


Mitkä mielestänne pitäisi olla Suomen tasa-arvopoliittiset tavoitteet koskien Euroopan unionia ja kansainvälistä toimintaympäristöä? Täsmentäkää ja perustelkaa, mikäli mahdollista.


Suomen on ajettava EU:ssa ja YK:ssa erityisesti miesten asiaa. EU-maista vain Italiassa miesten asema on tasa-arvoa mittavan BIGI-indeksin mukaan parempi kuin naisten. Niinpä Euroopan keskeiset tasa-arvohaasteet liittyvät miesten ja poikien oikeuksien edistämiseen. Tästä huolimatta, EU:n toimielimet, kuten Euroopan tasa-arvoinsituutti EIGE, eivät tällä hetkellä huomioi miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmia lainkaan. Suomen on vaadittava, että kaikessa EU:n tasa-arvotoiminnassa poikien ja miesten asemaan liittyvät kysymykset ovat aina toiminnan keskiössä.


Suomen on katkaistava tukensa YK:n ”tasa-arvojärjestö” UNWomen:ille, ellei YK perusta vastaavaa järjestöä edistämään miesten ja poikien oikeuksia. Suomen on ryhdyttävä toimeen, jotta YK:ssa solmittaisiin miehiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan kieltävä ihmisoikeussopimus.


Lainsäädäntö on yksi merkittävä sukupuolten tasa-arvopolitiikan väline. Miten lainsäädäntöä tai yksilön oikeussuojaa pitäisi mielestänne kehittää sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi? Huomatkaa, että kysymys ei koske ainoastaan tasa-arvolakia.


Lainsäädäntö on muutettava kokonaisuudessaan sukupuolineutraaliksi. Tämä koskee paitsi lain kirjainta, niin myös sen suoria ja epäsuoria vaikutuksia sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Perustuslaissa säädetyn yhdenvertaisuuden lain edessä on viimein toteuduttava myös miesten kohdalla. Naisten sukupuoliperusteisesta erityiskohtelusta on tehtävä loppu.

Tästä syystä tasa-arvolain tarkoituspykälä on kumottava. Miehiä sukupuolen perusteella syrjivä asevelvollisuuslaki on kumottava ja Suomessa on siirryttävä sukupuolineutraaliin asevelvollisuuteen. Rikoslaista on poistettava lapsensurma-rikosnimike. Lapsille rituaalisista tai uskonnollisista syistä tehtävät ympärileikkaukset on kriminalisoitava riippumatta lapsen sukupuolesta.


Isyyslakia on uudistettava. Isyysolettamasta on luovuttava kokonaan. Isyyshuijauksien lopettamiseksi DNA-testeistä on tehtävä oletusarvo jokaisen syntyvän lapsen kohdalla. Miehelle tulee antaa laillinen oikeus päättää itse vanhemmuudestaan (ns. juridinen aborttioikeus).


Vieraannuttaminen on kriminalisoitava. Vuoroasumisesta on tehtävä lähtökohta, josta voidaan poiketa vain perustellusta syystä, erotilanteissa. Vanhemmille maksettavat sosiaalituet, kuten lapsilisät, on jaettava tasan vanhempien kesken. Avioliitoissa avioehdon solmimisesta on tehtävä automaattinen oletusarvo, josta voidaan poiketa vain asianosaisten vaatimuksesta.


Perusteettomaista rikosilmoituksista, esimerkiksi seksuaalista ahdistelua koskien, koskevaa rangaistusasteikkoa on kiristettävä huomattavasti nykyisestä.


Moniperusteisella syrjinnällä tarkoitetaan syrjinnän kohteeksi joutumista sukupuolen ja jonkin muun ominaisuuden perusteella. Se voi olla myös rakenteellista. Mitkä moniperusteisen syrjinnän kysymykset mielestänne pitäisi ehdottomasti käsitellä selonteossa?


Kaikkein huonoimmassa asemassa suomalaisissa työmarkkinoilla ovat tutkitusti ulkomaalaistaustaiset miehet. Tehokkailla työmarkkinoilla ei voi olla sijaa syrjinnälle.


Muuta mahdollisesti huomioitavaa selonteon valmistelussa?


Suomen on torjuttava intersektionaalisen feminismin kaltaisten aatteiden, jotka perustuvat ihmisten lokeroimiselle ryhmiin ja näiden välisten ryhmien vastakkainasettelun lietsomiselle sekä miesvihalle, eteneminen. Ihmisiä on kohdeltava jatkossakin yksilöinä. Kiveen hakatut ja jäykät byrokraattiset säännöt, kuten sukupuolikiintiöt, on hylättävä, jotta jokainen ihminen, sukupuolestaan riippumatta, voisi vapaasti ja menestyksekkäästi toteuttaa potentiaalinsa. On hyväksyttävä sukupuolten välisten erojen, myös biologisten olemassaolo, ja lopetettava ihmisten puristaminen samaan, ylhäältä annettuun, muottiin.


Koska miehiin ja pokiin kohdistuva empatiavaje on keskeinen ongelma tasa-arvopoliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että juuri miesten ja poikien ongelmat ja oikeudet tulevat huomioiduiksi.

Comments


bottom of page