top of page

Usein kysytyt kysymykset

Millaista tasa-arvoa tavoittelette?

Tavoittelemme miesten ja naisten välistä todellista tasa-arvoa, eli tilannetta, jossa kumpaankaan sukupuoleen ei kohdistu suoraa, epäsuoraa eikä rakenteellista syrjintää. Tasa-arvon toteutumista voidaan seurata sukupuolitettujen tilastojen avulla.

Eikö Suomessa jo ole riittävästi tasa-arvoyhdistyksiä?

Suomessa ei ole aikaisemmin ollut ainuttakaan miesten tasa-arvoa edistävää yhdistystä. Naisten tasa-arvoa edistäviä feministisiä yhdistyksiä on sen sijaan olemassa useita. Feministiset tasa-arvoyhdistykset eivät mielestämme kuitenkaan kiinnitä riittävästi huomiota miesten tasa-arvo-ongelmiin.

Feministisen Tulva-lehden päätoimittaja Anne Moilanen perusteli miesten tasa-arvojärjestön tarvetta seuraavasti (HS 18.6.2008): Feminismi ei ole syntynyt ratkomaan ensisijaisesti miesten ongelmia. Sitä varten tarvitaan oma liike älykäs, rohkea, uudistusmielinen ja aidosti tulevaisuuteen katsova miesliike, joka toimii yhteistyössä feministien kanssa. Mitä te kaikki fiksut miesasiamiehet enää odotatte?

Oletteko antifeministinen yhdistys?

Emme ole. Suhtaudumme positiivisesti myös naisten tasa-arvon edistämiseen. Mielestämme feminismillä on kuitenkin ollut liian hegemoninen valta-asema tasa-arvopolitiikassa. Se on johtanut tilanteeseen, jossa miesten ongelmat ovat jääneet liian vähälle huomiolle.

Oletteko konservatiivisia tai taantumuksellisia?

 

Emme ole.

Oletteko poliittisesti sitoutuneita?

 

Emme ole.

Kuka voi liittyä yhdistykseen jäseneksi ja mitä se maksaa?

Yhdistykseen voivat liittyä jäseniksi kaikki miehet ja naiset, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt ja periaatteet. Miesten tasa-arvo ry perii jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua, jonka suuruus on 20 euroa tavallisilta jäseniltä ja 10 euroa eläkeläisiltä, opiskelijoilta, työttömiltä tai muuten vähävaraisilta. Liittymisohjeet löytyvät täältä.

Mitkä ovat miesten merkittävimmät tasa-arvo-ongelmat?

 

Miesten tasa-arvo-ongelmia on vaikea asettaa merkittävyysjärjestykseen niin, että järjestyksestä päästäisiin yksimielisyyteen. Tietoa miesten tasa-arvo-ongelmista löytyy täältä.

Eikö naisten asema yhteiskunnassa ole kuitenkin paljon miesten asemaa huonompi?

 

Tuo väite esitetään usein, mutta sellaista vertailevaa tutkimusta ei edes ole olemassa, joka osoittaisi naisten aseman huonommaksi. Yhdistyksemme mielestä ei ole hedelmällistä kiistellä siitä, kumman sukupuolen asema on huonompi. Molempien sukupuolten tasa-arvo-ongelmat tulee poistaa.

Jos teillä olisi valta tasa-arvopolitiikassa, niin mitä muuttaisitte ensimmäisenä?

Ryhtyisimme määrätietoisesti poistamaan miesten tasa-arvo-ongelmia. Jotta tämä olisi mahdollista, miehille tulisi antaa yhtäläinen edustus valtion tasa-arvoelimiin, ja lisäksi myös kaikille nykyisille tasa-arvoviranomaisille tulisi antaa uudelleenkoulutusta, jotta he tiedostaisivat myös miesten tasa-arvo-ongelmien olemassaolon. Tarkempi toimenpiteiden tarve ilmenee kannanotostamme hallituksen tasa-arvopolitiikkaan.

Miten yhdistyksenne suhtautuu vihaisiin miesaktivisteihin, jotka voivat pilata koko miesliikkeen tai yhdistyksenne maineen?

 

Yhdistyksemme kannattaa sanavapautta ja oikeutta mielipiteen ilmaisuun, kunhan se tapahtuu lain asettamien rajojen puitteissa. Vihaisilla miesaktivisteilla on siten oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ei syyllistytä laittomuuksiin, kuten väkivallalla uhkailuun tai kansanryhmään kohdistuvaan kiihotukseen. Toisaalta yhdistyksemme mielestä on järkevämpää edistää maltillista ja rakentavaa keskustelukulttuuria. Vihaiset miesaktivistit eivät pilaa yhdistyksemme mainetta, koska he eivät toimi yhdistyksemme edustajina.

Eivätkö miesten ongelmat – kuten lyhyempi elinikä, syrjäytyminen, itsemurhat tai aliedustus korkeakouluissa – ole miesten itsensä aiheuttamia? Eiväthän ne siten ole oikeita tasa-arvo-ongelmia.

Yksilön näkökulmasta katsottuna miesten ongelmia voidaan tosiaankin pitää miesten itsensä aiheuttamina. Yksilön näkökulmasta katsottuna myös naisten ongelmia, kuten naisten pienempiä palkkoja, voidaan pitää itse aiheutettuina: miksi naiset eivät hakeudu paremmin palkatuille aloille? Tasa-arvopolitiikka ei kuitenkaan rajoitu vain yksilönäkökulmaan. On olemassa sellaisia sukupuolittuneita yhteiskunnallisia rakenteita, jotka asettavat toisen sukupuolen huonompaan asemaan. Miesten ongelmia ei siten voi redusoida pelkästään miesten itsensä syyksi, varsinkin, jos niin ei tehdä myös naisten ongelmien kohdalla.

Mitä tarkoitatte miehille epäedullisella yhteiskunnallisella rakenteella? Antakaa joku esimerkki.

 

Esimerkiksi miesten sosiaalistaminen maskuliinisiksi pitää usein sisällään miesten muokkaamisen tunteensa tukahduttaviksi suorittajiksi. Valtio ylläpitää tuota sosiaalistamisen prosessia asevelvollisuuden kautta. Maskuliinisen roolin omaksuminen johtaa siihen, että miehet eivät hakeudu ajoissa lääkäriin, koska ongelmistaan valittavan miehen mieheys kyseenalaistetaan. Toisena esimerkkinä voidaan mainita terveydenhuollon ennaltaehkäisevien seulontojen keskittäminen naisille tyypillisten sairauksien (kuten rintasyövän) ehkäisyyn. Tuollaiset miehille epäedulliset yhteiskunnalliset rakenteet tuottavat (ainakin osittain) miesten lyhyemmän eliniän.

Mikä on yhdistyksen kanta seksuaalivähemmistöihin ja maahanmuuttajamiehiin?

 

Yhdistyksemme suhtautuu positiivisesti kaikkien miesryhmien ongelmien ratkaisemiseen. Saattaakin olla, että tulevaisuudessa yhdistykseemme perustetaan alajaostoja eri vähemmistöryhmille. Toistaiseksi painopiste on kuitenkin ollut koko ryhmän miehet ongelmien esille nostamisessa.

Miksi yhdistyksenne nimi on Miesten tasa-arvo, jos kerran kannatatte kummankin sukupuolen todellista tasa-arvoa? Miksi ette liittoudu yhteen feministien kanssa?

Tulevaisuudessa liittoutuminen saattaa olla mahdollista. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että feministinen käsitys tasa-arvon sisällöstä poikkeaa niin paljon omasta käsityksestämme, että liittoutuminen on vaikeaa. Yhdistyksen nimellä haluamme myös tuoda ilmi sen, että asiantuntemuksemme liittyy nimenomaan miesten tasa-arvo-ongelmiin. Olisi epärehellistä viitata olevansa asiantuntija myös naisten tasa-arvo-ongelmissa. Toisaalta emme hyväksy sitä, että feministit toimivat asiantuntijoina miesten tasa-arvo-ongelmissa.

bottom of page