top of page

Miesten tasa-arvo ry - Yhdistyksen säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on Miesten tasa-arvo ry, (ruotsiksi Jämställdhet för män rf, englanniksi Gender Equality for Men in Finland) ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

 

2 § YHDISTYKSEN TOIMINNAN  TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa miesten tasa-arvo-ongelmiin keskittyen. Tämä tarkoittaa miehiin kohdistuvan suoran, epäsuoran ja rakenteellisen sukupuolisyrjinnän poistamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1       pyrkii vaikuttamaan suomalaiseen kansalaiskeskusteluun ja tasa-arvopolitiikkaan siten, että miesnäkökulma tulisi tasapuolisesti huomioitua

2       edistää miesten tasa-arvotietoisuutta sekä tietoisuutta miehiä koskevista ihmisoikeuskysymyksistä

3       tekee aloitteita ja kannanottoja sekä antaa lausuntoja medialle ja viranomaisille

4       järjestää esitelmätilaisuuksia, konferensseja ja seminaareja

5       kerää, tallentaa ja välittää tietoa sekä edistää miesten tasa-arvo-ongelmiin liittyvää miestutkimusta ja julkaisutoimintaa

6       voi harjoittaa yhteistyötä niin Suomessa kuin muissa maissa toimivien miesten tasa-arvosta kiinnostuneiden tahojen kanssa

7       voi toteuttaa muita samantapaisia toimia tarkoituksensa ja tavoitteidensa edistämiseksi.

 

Tarkoituksensa edistämiseksi yhdistys voi harjoittaa alansa julkaisutoimintaa, toimia palvelutuottajana, järjestää keräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

Yhdistys voi liittyä jäseneksi katto-organisaatioihin sekä Suomessa että ulkomailla.

 

 

3 § JÄSENYYS

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa asuva tai työskentelevä 15-vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet. Jäsenyys astuu voimaan, kun hyväksytty jäsen maksaa liittymis- ja jäsenmaksun yhdistykselle.

 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

 

4 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

 

Yhdistyksen jäseneksi liittyvältä henkilöltä peritään jäseneksihyväksymisvuoden liittymismaksu sekä jäsenmaksu. Liittymis- tai jäsenmaksuja ei palauteta.

 

Jäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu, jota jäsen voi halutessaan korottaa.

 

Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

 

 

5 § HALLITUS

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään viisi muuta varsinaista jäsentä.

 

Syyskokous voi valita hallitukseen myös yhden varajäsenen. Hallituksen varajäsenellä on puheoikeus kaikissa hallituksen kokouksissa, mutta äänioikeus vain  sijaistaessaan varsinaista jäsentä. Jos  hallituksen varsinaisen jäsenen jäsenyys päättyy tai jäsenen toiminta estyy kesken kauden, varajäsenestä tulee automaattisesti hallituksen varsinainen jäsen.

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksesta sitä vaatii. Kutsu toimitetaan kaikille varsinaisille jäsenille ja mahdolliselle varajäsenelle luotettavalla tavalla.

 

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä on edustettuna, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallitus voi kokoontua fyysisesti tai sopivan tietoliikenneyhteyden välityksellä.

 

 

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.



7 § TILIKAUSI, TILINPÄÄTÖS, TOIMINNAN- TAI TILINTARKASTAJAT JA TOIMINNAN- TAI TILINTARKASTUS

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnan- tai tilintarkastajalle tai hänen ollessa estynyt varatoiminnan- tai varatilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

 

Toiminnan- tai tilintarkastajan ja heidän varahenkilöiden toimikausi on asianomainen tilikausi.

 

 

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi- maaliskuussa.

 

Syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-joulukuussa.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kevätkokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään tammikuun 15. päivänä.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään syyskuun 15. päivänä.

 

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänet ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostilla tai jäsenille postitetuilla kirjeillä.

 

Jäsenet voivat osallistua yhdistyksen kokouksiin joko fyysisesti tai tietoliikenneyhteyden välityksellä hallituksen kulloinkin määrittelemin tavoin ja rajoituksin.

 

Kevätkokouksessa

 

1.     kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai, hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtaja

2.     valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.     todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan- tai tilintarkastuslausunto

6.     päätetään  tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.     hyväksytään mahdollinen kokouksen julkilausuma

8.     käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Syyskokouksessa

 

1.     kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai, hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtaja

2.     valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.     todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

6.     päätetään seuraavan vuoden toiminnan- tai tilintarkastajien palkkioista

7.     päätetään seuraavaksi vuodeksi uusien jäsenten liittymismaksun suuruus, jäsenmaksujen alarajan suuruus sekä alarajan alentamisesta alle 25-vuotiaiden nuorten, opiskelijoiden, työttömien, siviilipalvelus- tai varushenkilöiden ja eläkeläisten kohdalla

8.     päätetään seuraavan tilikauden talousarvion hyväksymisestä

9.     valitaan yksi toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä hänelle varahenkilö seuraavalle tilikaudelle

10.  valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle

11.  päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärä (2-5 henkilöä), sekä heidän valintamenettelynsä

12.  valitaan päätetyllä tavalla hallituksen muut jäsenet seuraavalle toimikaudelle

13.  päätetään hallituksen varajäsenen valinnasta ja suoritetaan tarvittaessa valinta

14.  hyväksytään mahdollinen kokouksen julkilausuma

15.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

 

9 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon välein järjestetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Hyväksytty syyskuussa 2020.

bottom of page