top of page
  • Miesten tasa-arvo ry


Suomessa on pitkään vallinnut vahva konsensus siitä, että suomalainen yhteiskunta rakentuu tietyille yhteisille arvoille, joihin lukeutuvat mm. sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannattaminen sekä kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Miesten tasa-arvo ry (MTA) on erittäin pahoillaan siitä, että meiltä löytyy vielä vuonna 2023 toimijoita, jotka eivät jaa tätä arvopohjaa. Ihmisoikeusliitto, Suomen Amnesty ja Mannerheimin lastensuojeluliitto sekä 32 muuta järjestöä vaativat nimittäin yhteisessä kannanotossaan, että seuraavan hallituksen olisi tartuttava toimeen tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi kokonaan[i]. Kaunistelematta on todettava se, että nämä järjestöt tukevat siis vahvasti poikien sukuelinten rituaalisilpomisen jatkamista ja rikoslain sukupuolittamista.


MTA tuomitsee järjestöjen kannanoton täysin. MTA muistuttaa, että kansainväliset ihmisoikeussopimukset, joiden noudattamiseen Suomi on sitoutunut, perustuvat ajatukselle siitä, että kaikki ihmiset ovat arvoltaan ja oikeuksiltaan tasavertaisia. Suomen perustuslaki kieltää myös ihmisten asettamisen eriarvoiseen asemaan lain edessä sukupuolen perusteella. Kannanotollaan järjestöt ovat asettuneet jakamattomia ihmisoikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa vastaan. Ne tukevat lainsäädännöllisen sukupuolisyrjinnän lisäämistä Suomessa ja sitä, että ihmisen ihmisoikeudet riippuisivat hänen sukupuolestaan. Nämä järjestöt edustajineen pitävät poikia vähempiarvoisina (tuskin edes ihmisarvoisina) kuin tyttöjä. On surullista, että järjestöiltä, jotka julkisesti esittävät olevansa ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolella, ei löydy tositilanteessa selkärankaa seisoa näiden arvojen tukena, eikä vähäisintäkään inhimillistä empatiakykyä silvottavia poikavauvoja kohtaan.


MTA vaatii seuraavaa hallitusta kieltämään kaikkien lasten, sukupuolesta riippumatta, sukuelinten silpomisen. Lisäksi MTA vaatii, että kannanoton allekirjoittaneiden järjestöjen tukeminen julkisista varoista on lopetettava kokonaan. Koska allekirjoittajien joukosta löytyvät myös suoraa valtion budjettitukea saavat Naisasiajärjestöjen Keskusliitto, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ja Monika-naiset, on laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta kumottava. Tuo laki on säädetty sillä perusteella, että siten edistettäisiin sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta kun rahoja nyt käytetään täysin avoimesti sukupuolisyrjinnän edistämiseen, on laki menettänyt perustelunsa. Kaikkien allekirjoittaneiden järjestöjen edustajien kuulemisesta asiantuntijoina ihmisoikeuksiin, lapsen oikeuksiin, yhdenvertaisuuteen tai tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä on niin ikään luovuttava.


Ihmisoikeudet ja tasa-arvo eivät ole asioita, joiden suhteen voitaisiin tehdä kompromisseja; joko ollaan niiden puolella tai sitten ollaan niitä vastaan. Valtiovallan on tehtävä selväksi se, ettei Suomessa hyväksytä avoimesti sukupuolisyrjinnän ja ihmisoikeuksien sukupuolittamisen puolesta liputtavia järjestöjä.

[i] https://ihmisoikeusliitto.fi/tyttojen-sukuelinten-silpomisen-kaikki-muodot-on-kiellettava-laissa/, https://www.amnesty.fi/kannanotto-tyttojen-sukuelinten-silpomisen-kaikki-muodot-on-kriminalisoitava-omana-rikosnimikkeenaan/, https://www.mll.fi/kannanotot-ja-lausunnot/jarjestojen-kannanotto-tyttojen-sukuelinten-silpomisen-kaikki-muodot-on-kriminalisoitava-omana-rikosnimikkeenaan/


  • Miesten tasa-arvo ry


Miesten tasa-arvo ry on päättänyt tehdä Euroopan oikeusasiamiehelle kantelun Euroopan tasa-arvo instituutista (EIGE). Miesten tasa-arvo ry:n saamien EIGE:n vastausten mukaan tasa-arvoinstituutti ei huomioi miesten pakollista asevelvollisuutta tasa-arvoindeksissään lainkaan. Tiedusteluista huolimatta Euroopan tasa-arvoinstituutti ei kerro, miksi se ohittaa räikeän sukupuolisyrjinnän maiden välisissä tasa-arvomittauksissaan. EU:n toimielin ei voi olla epätietoinen Suomen käytännöstä.


Suomi on Euroopan tasa-arvoinstituutin luokituksessa neljänneksi tasa-arvoisin EU-maa. Instituutti ei huomioi, että Suomi ottaa lain nojalla jokaiselta mieheltä vähintään puolen vuoden työpanoksen veroluonteisena taakkana. Vaihtoehtoisesti mies voi tehdä palkatonta työtä tai hän joutuu vangituksi kotiarestiin. Asepalvelus hidastaa opintoja ja viivyttää työuran alkua vuodella. Taloudellinen menetys on arvioitu jokaiselle miehelle 50 000–150 000 euroon työuran ajalta.


Euroopan tasa-arvoinstituutin toiminta vääristää tasa-arvotyötä. Arvovaltaisen tahon rankingia pidetään yhtenä tasa-arvotyön ohjenuorana. Vääristyneet käsitykset johtavat vääristyneisiin toimiin. Liian positiivinen kuva Suomen tasa-arvotilanteesta estää puuttumasta kenties räikeimpään yksittäiseen tasa-arvon kipukohtaan. Instituutin tapa mitata tasa-arvoa vääristää käsityksiä tasa-arvosta sekä sukupuolten että valtioiden välillä. Jos sukupuolisyrjivä asevelvollisuus huomioitaisiin, Suomi ei olisi todennäköisesti lähelläkään tasa-arvon kärkiviisikkoa. Yhtä syrjivä toiminta naisia kohtaan olisi epäilemättä johtanut EU:n raskaisiin ukaaseihin Suomelle jo kauan sitten.


Euroopan tasa-arvoinstituutti ei ole tiedusteluista huolimatta kertonut, miksi se on päättänyt jättää miesten pakollisen asevelvollisuuden huomiotta. Miesten tasa-arvo ry pitää Euroopan tasa-arvoinstituutin toimintaa sukupuolisyrjintänä ja vaatii, että Euroopan oikeusasiamies puuttuu EU:n toimielimen tasa-arvon vastaiseen toimintaan.


Miesten tasa-arvo ry:n kevätkokouksen julkilausuma 19.3.2023


  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry:n (MTA) on palkinnut vuosittain sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä erityisesti ansioituneen toimijan tai ansioituneet tahot tasa-arvopalkinnolla. MTA:n vuoden 2022 ”Tasa-arvon kartanpiirtäjä” -palkinnot saavat kansanedustajat Hanna-Leena Mattila (kesk.) ja Sebastian Tynkkynen (ps.). MTA:n tasa-arvopalkinnot jaetaan nyt seitsemättä kertaa.Tasa-arvon kartanpiirtäjä” - palkintojen perustelut Keskustan kansanedustaja Hanna-Leena Mattila kommentoi eduskunnan täysistunnossa 14.9.2022 valtioneuvoston tasa-arvopoliittista selontekoa raikkaalla ja ennakkoluulottomalla tavalla. Hänen mukaansa Suomen on oltava tasa-arvoinen maa kaikille, myös valkoisille, keski-ikäisille, lihaa syöville ja autolla ajaville heteromiehille, jotka usein jäävät tasa-arvokeskustelussa huomiotta. Kansanedustaja Mattila nosti esiin mm. poikien alisuorittamisen koulutuksessa, miehiin kohdistuvan väkivallan, miesten lyhyemmän elinajan ja eroisien, joista moni joutuu etävanhemman rooliin, vaikean aseman. Puheessa erityisen hyvää on se, ettei siinä aseteta miesten ja naisten tasa-arvo-ongelmia vastakkain. Lähtökohtana on, että niihin kaikkiin voidaan ja pitää puuttua samanaikaisesti, jotta Suomesta tulisi joka suhteessa tasa-arvoisempi maa kaikille. Valitettavasti puheen rakentavuus ja se, että siinä esiin nostetut miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmat perustuvat vankalle näytölle, ei estänyt joitakin hyökkäämästä sitä vastaan. Reaktio osoittaa, että Suomessa on tehtävä vielä paljon töitä, jotta asenneilmapiiri muuttuisi miesmyönteisemmäksi. Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen on profiloitunut sukupuolten välisen tasa-arvon tinkimättömänä puolustajana eduskunnassa. Hän on tehnyt lakialoitteen sekä tytöille, että pojille ei-lääketieteellisistä syistä tehtävien ympärileikkausten, eli silpomisten, kieltämiseksi. Hän on korostanut sitä, että Suomessa kaikkien lasten ihmisoikeuksia on puolustettava sukupuolesta riippumatta yhdenvertaisuutta kunnioittaen. Lisäksi kansanedustaja Tynkkynen on tehnyt lakialoitteen eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain kumoamisesta. Sebastian Tynkkynen on painottanut sitä, että Suomessa harjoitettavassa tasa-arvotyössä on huomioitava molemmat sukupuolet. Valtiollisen tuen antaminen vain naisjärjestöille on selvästi miesjärjestöjä syrjivää. Juuri tällaisia konkreettisia aloitteita syrjivien rakenteiden purkamiseksi Suomessa tarvitaan. Tasa-arvon jarru MTA palkitsee vuoden 2022 Tasa-arvon jarru -palkinnolla Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE). Tasa-arvon jarruna palkitaan taho, joka on vuoden aikana toiminut erityisen voimakkaasti sukupuolten tasa-arvoa vastaan. EIGE ohittaa tasa-arvoindeksissään miehille pakollisen asevelvollisuuden täysin. Vuonna 2022 EIGE on sijoittanut Suomen sijalle neljä. EIGE:n tapa muodostaa tasa-arvoranking ei huomioi mitenkään sitä, että Suomen valtio ottaa jokaiselta mieheltä veroluonteisen työpanoksen, joka viivästyttää opintoja ja työuraa vuodella. Jos asevelvollisuus huomioitaisiin, Suomi tuskin voisi keikkua tasa-arvon kärkiviisikossa. EIGE ei kerro pätevää syytä omalaatuiselle menettelylleen Miesten tasa-arvo ry:n tiedusteluista huolimatta. EIGE:n vääristynyt tapa tarkastella tasa-arvoa on vahingollista. Tasa-arvotoimia suunnitellaan Suomessakin tämän arvovaltaisen tahon ohjaamana. Vääristynyt kokonaiskuva johtaa vääristyneisiin toimenpiteisiin. Verkkosivuston perusteella EIGE perustaa toimintansa feministiseen maailmankuvaan. Se keskittyy esimerkiksi vastustamaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, henkirikoksia ja sukuelinten silpomista, vaikka nämä ongelmat kasaantuvat vähintään samoissa määrin miehille. Tässä valossa MTA ei ole yllättynyt, että miehille pakollinen asevelvollisuus ei vaikuta Suomen sijoitukseen EIGE:n tasa-arvoindeksissä.

Julkilausumat

1/11
bottom of page