• Miesten tasa-arvo ry


Miesten tasa-arvo ry (MTA) toteaa, että keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa on epäonnistuttu täysin sukupuolivaikutusten arvioinnissa. Kaikesta näkee, ettei sukupuolivaikutusten arvioinnissa ole huomioitu miesnäkökulmaa lainkaan, eikä miesasiajärjestöjä ole haluttu kuulla täysin naiskeskeistä arviointia tehtäessä. Suunnitelman sukupuolivaikutusten arviointi on tehty ammattitaidottomasti ja asenteellisesti.


Suunnitelman liikennettä koskevassa osiossa esimerkiksi todetaan, sinänsä oikein, että liikenteeseen liittyvät toimialat ovat miesvaltaisia. Polttoaineiden hinnannousun kielteisten vaikutusten kohdistumista nimenomaan miehiin, miesten työllisyyteen ja miesten varallisuuteen, ei kuitenkaan tuoda suunnitelman sukupuolivaikutusten arvioinnissa esille lainkaan. Kun hinnankorotusten haittavaikutusten sukupuolittuneisuutta ei huomioida, ei siihen etsitä ratkaisujakaan. Kuitenkin juuri näiden haittavaikutusten korvaaminen ja torjunta on kaikki kaikessa, jos Suomessa halutaan kehittää kansantaloudellisesti kestävällä tavalla ja positiivisessa hengessä ympäristöystävällisempää liikennettä. MTA pitää tärkeänä, että kun vaikutukset ovat näin sukupuolittuneita ja miesten kannalta vahingollisia, on polttoaineiden hintaan nostavista veronkorotuksista syytä pidättäytyä.


Suunnitelmassa oletetaan, että miesten osuus sähköautojen omistajista olisi suurempi tuloerosyistä. Olettamusten sijasta sukupuolivaikutusten arvioinnin osana olisi ollut syytä selvittää, moniko näistä miesten omistamista, ja aivan epäilemättä suurella henkilökohtaisella kustannuksella hankkimista, ajoneuvoista on todellisuudessa kokonaisen perheen, ja siten käytännössä myös naisten käytössä. MTA olettaa, että miesten suurempi panostus sähköautoiluun kertoo miesten suuremmasta ympäristötietoisuudesta ja valmiudesta panostaa päästöttömään liikenteeseen. Tätä muutosvalmiutta olisi syytä tukea esimerkiksi siten, että sähköautojen ajoneuvoveroa laskettaisiin. Ympäristöystävällisten ajoneuvojen hankkimisesta on tehtävä kuluttajille taloudellisesti mahdollisimman edullista.


Suunnitelmassa esitetään, että naisten sähköautojen hankintaa tuettaisiin verotuksen keinoin. MTA huomauttaa, että sukupuoleen perustuva syrjintä, myös verotuksessa, on kielletty Suomessa niin perustuslaissa kuin tasa-arvolaillakin. MTA pitää todella huolestuttavana sitä, että lainvastaista sukupuolisyrjintää voidaan edes esittää osana ympäristöministeriön laatimaa suunnitelmaa. Se kertoo vakavista puutteista ympäristöministeriön tasa-arvo-osaamisessa. MTA pitää suunnitelmaa tältä osin miesvihamielisenä ja sukupuolten tasa-arvon vastaisena.

  • Miesten tasa-arvo ry
Puolueeton tiedonvälitys on yleisradiotoiminnan ydin. Verovaroin rahoitettu, ei-kaupallinen media on demokraattisen yhteiskunnan tärkeimpiä voimavaroja. Jos yleisradiotoiminta valjastetaan muuhun tarkoitukseen, tulee siitä yhteiskuntaa rapauttava tekijä. Miesten tasa-arvo ry ilmaisee huolensa Ylen ideologisoitumisesta ja journalismin vaihtumisesta feministiseen aktivismiin.


Uskomme, että Yle pyrkii hyvään edistäessään feminististä ideologiaa. Feministinen tasa-arvokäsitys perustuu kuitenkin perättömille uskomuksille. Toimiessaan näistä ajatuksista käsin Yle on päätynyt juhlimaan naissukupuolta ja kyräilemään miehiä. Naisia nostetaan jalustalle ja miehet siirretään taka-alalle. Tästä hyvä esimerkki on naistenpäivän näyttävä juhliminen ja miestenpäivän totaalinen ohittaminen.

Viime vuosien muutoksesta kertoo se, että uutisvirrassa saatetaan jopa liittää myrkyllisyys tiettyyn syntyperään osana normaalia kielenkäyttöä. Toksisuus on yhdistetty nimenomaan miehiin. Tämä ei ole ainut ideologiaa edustava valinta. Esimerkkejä löytää, kun vain avaa uutisvirran.

Lähisuhdeväkivallasta annetaan jatkuvasti epätosi, miehiä demonisoiva kuva. Koronapandemian sukupuolivaikutuksista levitetään väärää tietoa. Hyvinvoinnin ongelmista kertovat uutiset keskittyvät naisiin silloinkin, kun ongelma kasaantuu ylivoimaisesti miehille. Räikeimpiä esimerkkejä ovat kuolettava väkivalta, asunnottomuus ja koronakuolemat. Miesten asevelvollisuudesta puhutaan absurdisti naisten tasa-arvon ongelmana. Sukupuolijakauman tasoittamista peräänkuulutetaan miesvaltaisille aloille, muttei naisvaltaisille. Miesten ongelmista vaietaan ja niitä vähätellään. Yle itse ei tavoittele tasaista toimittajakunnan sukupuolijakaumaa eikä näkökulmien diversiteettiä. Tasa-arvouutisointi on niin valikoivaa, ettei se jää enää keneltäkään huomaamatta.

Ylen asemaa ja runsasta rahoitusta on alettu kyseenalaistaa sitä mukaa, kun ideologinen vivahde on levinnyt lähes kaikkiin sisältöihin. Vaatimukset Ylen supistamisesta tai lakkauttamisesta ovat tulleet osaksi julkista keskustelua. Ideologisoituminen on alkanut rapauttaa verorahoitteisen yleisradiotoiminnan oikeutusta suuren yleisön silmissä. 70-luvun tunkkaiset tapahtumat ovat saamassa toisinnon nyt, puoli vuosisataa myöhemmin. Historiasta voidaan oppia, jos tahdotaan. Kun tunnepohjainen hyvän puolesta taistelu valtaa mediatalon, jää tiedonvälitys toiseksi.

Miesten tasa-arvo ry vaatii, että Yle noudattaa puolueettoman tiedonvälityksen periaatteita ja sitoutuu hyviin journalistisiin käytäntöihin. Ylen on jätettävä aktivismi ja palattava journalismiin. Yleisradiotoiminnan on lunastettava se tärkeä asema, joka sillä demokraattisessa yhteiskunnassa on. Ideologiset sisällöt eivät kuulu julkiseen tiedonvälitykseen. Vuosi 2022 on käännekohta, jos niin halutaan.

Miesten tasa-arvo ry

  • Miesten tasa-arvo rySukupuolten tasa-arvon sanotaan Suomessa olevan varsin hyvällä tolalla. Usein samaan hengenvetoon lisätään, että ”tasa-arvoon on kuitenkin vielä matkaa”. Tuolla matkalla lähes poikkeuksetta tarkoitetaan tekoja, joilla naisten asemaa voitaisiin edelleen parantaa.

Tasa-arvoa arvioidaan yleisesti vertailemalla naisia vain hyvin menestyviin miehiin. Kuitenkin miehiä on valtaosa syrjäytyneistä, asunnottomista ja itsemurhan tehneistä. Poikien koulumenestys on tyttöjä heikompaa. Tyttöjen elinajanodote vuonna 2020 nousi jälleen ja oli vajaat kuusi vuotta pidempi kuin pojilla, joilla odote nyt jopa aleni edellisvuoteen verrattuna. Silti naisten terveydenhoitoon käytetään reilusti enemmän rahaa kuin miesten terveydenhoitoon.


Miesten tasa-arvo ry haluaa kiinnittää aluevaaleissa huomiota seuraaviin sukupuolten todellisen tasa-arvon kannalta tärkeisiin kehityskohteisiin:


  • Miesten eturauhassyöpä on Suomen yleisin syöpä ja siihen kuolee Suomessa vuosittain vajaa 1000 miestä. Myös esimerkiksi virtsarakon syöpä on miestyypillinen syöpä – valtaosa siihen sairastuneista on miehiä. Miehille ei kuitenkaan Suomessa tarjota ilmaisia syöpäseulontoja, vaikka naisia tutkitaan yhteiskunnan kustannuksella kohdunkaula- ja rintasyöpien aikaiseksi löytämiseksi. Vaadimme tasa-arvoa taistelussa syöpiä vastaan.

  • Sosiaalitoimi sekä lastensuojelu ovat vahvasti naisvaltaisia. Miestyöntekijöiden osuutta ja miesnäkökulmaa tulee määrätietoisesti lisätä.

  • Neuvolapalveluissa tulee huomioida isät tasavertaisina vanhempina äitien kanssa.

  • Miesten määräähyvinvointialueiden sukupuolisensitiivisissä tehtävissä pitää nostaa niin, että sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu voidaan turvata.

  • Jos sukupuolitietoista budjetointia harjoitetaan, siinä pitää analysoida tulonsiirtojen saajien lisäksi myös maksajat.Ehdokas: kiinnitäthän huomiota myös miesten hyvinvointiin ja terveyteen, tasa-arvoisesti!

Äänestäjä: vaadithan ehdokkaaltasi tekoja miesten terveydenhuollon ja hyvinvoinnin nostamiseksi naisten tasolle!

Miesten tasa-arvo ry

1/10

Julkilausumat