• Miesten tasa-arvo ry

Valtiovarainministeriön laatimassa valtion talousarvioesityksessä kohdassa 23.20.50 puoluetoiminnan tukeminen todetaan: ”Määrärahasta 35 456 825 euroa on tarkoitettu käytettäväksi puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Tästä 5 prosenttia on tarkoitettu puolueille naisten poliittiseen toimintaan (ei muutoksia kolmeen vuoteen, nimellissumma sama)”[i].

Miesten tasa-arvo ry (MTA) pyytää Eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan, rikkooko valtiovarainministeri taikka valtiovarainministeriö esityksessään perustuslain yhdenvertaisuusvaatimusta (Perustuslaki 6 §) osoittaessaan osan rahoituksesta sukupuolen mukaan vain naisten, muttei miesten poliittiseen toimintaan tilanteessa, jossa yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajista seitsemän on naisia ja kaksi miehiä ja jossa myös valtioneuvostossa on naisenemmistö.

[i] https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2022&lang=fi&maindoc=/2022/tae/valtiovarainministerionKanta/valtiovarainministerionKanta.xml&opennode=0:1:239:295:315:

  • Jämställdhet för män rf


Internationella pojkdagen firas varje år den 16 maj. Syftet med dagen är att se till att vi alla uppmärksammar pojkar och deras välbefinnande minst en gång om året. Jämställdhet för män rf (MTA) ser det som mycket viktigt att uppmärksamma pojkarnas dag, eftersom attityden i Finland till pojkar och deras välbefinnande är beklagligt negativ och likgiltig. Den rådande atmosfären av attityder kan i vissa avseenden vara rent fientlig mot pojkar och män.

Exempel på dessa problematiska attityder är inte svåra att hitta. Även om skillnaden mellan könen i resultat i lärande och skolframgång är utomordentligt stor i Finland, till nackdel för pojkar, har vi inte vidtagit några specifika åtgärder för att förbättra pojkarnas resultat. Den rådande könsdiskrimineringen av pojkar gällande skolbedömning, som det även forskats om, får således fortsätta från år till år. Till och med de mänskliga och grundläggande rättigheterna för pojkbabyer är inte tryggade: medan lagstiftningen mot könsstympning av flickor skärps ytterligare, finns det inget slut i sikte på stympningen av pojkar. Bristen på empati för pojkar och män återspeglas också väl i hur exempelvis våld, hemlöshet, arbetslöshet, marginalisering eller missbruksproblem får nyhetsvärde i media först när det är flickor eller kvinnor som drabbas av dem. Effekten av bristen på empati återspeglas i hur välfärdssamhällets stödnätverk är uppbygda: pojkar och män blir med större sannolikhet utan den hjälp de behöver.


Jämställdhet för män rf (MTA) ser det som mycket beklagligt att pojkar i Finland måste växa upp i en miljö där kollektiv skuldbeläggning och stigmatiseringen av män, samt förakt och förlöjligande av manlighet, är vanligt och allmänt accepterat beteende. Dessa sexistiska förolämpningar behöver inte sökas i anonyma diskussionsforum på Internet, utan de påträffas i tal från politiker, i uttalanden från myndigheter och i mediatäckningen. Dubbelmoralen syns tydligt i hur liknande tal riktat mot någon annan folkgrupp utan tvekan skulle fördömas som hatretorik, och utövaren skulle anklagas för hets mot folkgrupp. I en sådan giftig uppväxtmiljö är det verkligen svårt för pojkar att trivas, blomstra och lyckas. Pojkar och män ses som hot, inte som möjligheter. Med en negativ inställning uppnås i slutändan bara negativa resultat.

MTA finner att vackra ord om att bryta könsroller i praktiken verkar gälla bara för flickor och kvinnor. När det gäller män och pojkar, å andra sidan, anser sig utomstående ha rätt att diktera hur män och pojkar ska vara för att duga. Samtidigt som det betonas att flickor och kvinnor är bra precis som de är, oavsett om det gäller utseende eller familj- och karriärplaner, är vi inte beredda att ge pojkar och män samma frihet och uppskattning. I den finska jämställdhetsdebatten erbjuds pojkar och män ansvar och skyldigheter, men inte likvärdiga rättigheter och möjligheter.

Jämställdhet för män (MTA) ser det som mycket viktigt, att både attitydklimatet och den jämställdhetspolitik som bedrivs, målmedvetet ändras i en riktning som är mer pojkvänlig. Det bör betonas i all verksamhet att pojkar och män är lika värdefulla som flickor och kvinnor. Pojkar måste få växa och utvecklas i en positiv och uppmuntrande miljö, där också deras egen röst hörs och respekteras. Pojkar måste få vara värda sådana som de är, vad det än är. Det förtar ingen något.


  • Miesten tasa-arvo ry

Kansainvälistä poikien päivää vietetään joka vuosi toukokuun 16. päivä. Päivän tarkoituksena on varmistaa, että me kaikki kiinnittäisimme edes kerran vuodessa huomiota poikiin ja heidän hyvinvointiinsa. Miesten tasa-arvo ry (MTA) pitää poikien päivän viettämistä erittäin tärkeänä, sillä Suomessa suhtautuminen poikiin ja heidän hyvinvointiinsa on valitettavan negatiivista ja välinpitämätöntä. Vallitsevaa asenneilmapiiriä voi tietyin osin pitää suorastaan poika- ja miesvihamielisenä.


Esimerkkejä näistä ongelmallisista asenteista ei ole vaikea löytää. Vaikka koulutuksessa sukupuolten välinen ero oppimistuloksissa ja koulumenestyksessä on, poikien tappioksi, Suomessa poikkeuksellisen suuri, ei meillä ole ryhdytty mihinkään erityistoimiin juuri poikien tulosten parantamiseksi. Niinpä poikiin tutkitusti kouluarvostelussa kohdistuva sukupuolisyrjintä saa jatkua vuodesta toiseen. Edes poikavauvojen ihmis- ja perusoikeudet eivät ole turvassa: kun tyttöjen sukuelinten silpominen ollaan kieltämässä lailla jo toistamiseen, ei poikien silpomiselle ole loppua näköpiirissä. Poikiin ja miehiin kohdistuva empatiavaje näkyy hyvin myös siinä, miten vaikkapa väkivallasta, asunnottomuudesta, työttömyydestä, syrjäytymisestä tai päihdeongelmista tulee median silmissä uutisoinnin arvoisia asioita vasta silloin, kun niistä kärsivät tytöt tai naiset. Empatiavajeen vaikutus näkyy siinä, millaisiksi hyvinvointiyhteiskunnan tukiverkot on rakennettu: pojat ja miehen jäävät suuremmalla todennäköisyydellä ilman tarvitsemaansa apua.


MTA pitää erittäin valitettavana sitä, että Suomessa pojat joutuvat kasvamaan ympäristössä, jossa miesten kollektiivinen syyllistäminen ja leimaaminen sekä miehisyyden halveksunta ja pilkkaaminen, ovat valtavirtaa ja yleisesti hyväksyttyä käytöstä. Näitä seksistisen loukkaavia puheenvuoroja ei tarvitse etsiä netin anonyymeilta keskustelupalstoilta, vaan niihin törmää niin poliitikkojen puheissa, viranomaisten lausunnoissa, kuin tiedotusvälineiden välittämässä tarjonnassa. Kaksinaismoralismi näkyy vahvana siinä, miten vastaavat puheet mihin tahansa muuhun kansanryhmään kohdistuvina tuomittaisiin aivan epäilemättä vihapuheena ja niiden esittäjät olisivat syytteessä kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Näin myrkyllisessä kasvuympäristössä poikien on todella vaikeaa menestyä ja kukoistaa. Pojat ja miehet nähdään uhkina, eikä mahdollisuuksina. Negatiivisella asenteella saavutetaan lopulta vain negatiivisia tuloksia.


MTA katsoo, että kauniit sanat sukupuoliroolien murtamisesta näyttävät käytännössä koskevan vain tyttöjä ja naisia. Sitä vastoin miesten ja poikien kohdalla ulkopuoliset katsovat olevansa oikeutettuja sanelemaan, millaisia miesten ja poikien tulisi olla kelvatakseen. Siinä missä tyttöjen ja naisten korostetaan olevan hyviä juuri sellaisina kuin he ovat, puhuttiinpa sitten ulkonäöstä tai perhe- ja urasuunnitelmista, ei pojille ja miehille olla valmiita suomaan vastaavaa vapautta ja arvostusta. Pojille ja miehille on suomalaisessa tasa-arvokeskustelussa tarjolla vain vastuuta ja velvollisuuksia, ei tasavertaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia.


MTA pitää todella tärkeänä sitä, että asenneilmapiiriä ja harjoitettua tasa-arvopolitiikkaa ryhdytään määrätietoisesti muuttamaan poikaystävällisempään suuntaan. On syytä korostaa kaikessa toiminnassa, että pojat ja miehet ovat yhtä arvokkaita kuin tytöt ja naiset. Poikien on saatava kasvaa ja kehittyä positiivisessa ja kannustavassa ympäristössä, jossa poikien omaa ääntä myös kuunnellaan ja kunnioitetaan. Poikien on kelvattava sellaisina, kuin he ovat, mitä se sitten ikinä onkaan. Se ei ole keneltäkään mitään pois.


1/10

Julkilausumat