top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry (MTA) toteaa, että esityksessään eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 valtioneuvosto esittää 9.10.2023 sukupuoliperusteista tukea naisten poliittiseen toimintaan seuraavasti (ote talousarvioesityksestä):

 

"50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään 34 566 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää puoluelain (10/1969) 9 §:n sekä puolueiden toiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista annetun asetuksen (27/1973) 1 §:n mukaisesti avustuksiin eduskunnassa edustettuina oleville puolueille niiden säännöissä ja yleisohjelmissa määritellyn julkisen toiminnan tukemiseen. Määrärahasta 34 393 170 euroa on tarkoitettu käytettäväksi puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Tästä 5 % on tarkoitettu puolueille naisten poliittiseen toimintaan sekä samoin 5 % puolueille niiden piirijärjestöjen toimintaan samojen perusteiden mukaisesti kuin edellä mainitut avustukset. Määrärahasta saa käyttää 172 830 euroa avustuksena Ahvenanmaan maakuntahallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa.”[i]

 

MTA:n mielestä valtioneuvoston mainittu esitys on ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuusvaatimuksen sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain kanssa. Naisten erityiskohtelulle ei ole perusteita nykytilanteessa, jossa maan hallituksessa ministereiden enemmistö on naisia, edellisen hallituksen ministereiden enemmistö oli naisia, enemmistö poliittisten puolueiden puheenjohtajista on naisia, hyvinvointialueiden valtuutettujen enemmistö on naisia ja kansanedustajien ja kuntavaltuutettujen sukupuolijakauma on hyvin tasainen. Lisäksi naisten ryhtymistä politiikkaan ei jarruta miehille pakollinen, pitkäkestoinen varusmies- tai siviilipalvelus.


[i] https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2024&lang=fi&maindoc=/2024/tae/valtiovarainministerionKanta/valtiovarainministerionKanta.xml&id=/2024/tae/valtiovarainministerionKanta/YksityiskohtaisetPerustelut/23/20/50/50.html

  • Miesten tasa-arvo ry
Miesten tasa-arvo ry (MTA) on saanut tietoonsa, että Turun yliopisto haki syyskuussa opiskelijalähettiläitä lukuvuodelle 2023 -2024.[i] Opiskelijalähettiläiden tehtävänä on kertoa opiskelemaan hakeville, millaista opiskelu ja opiskelijaelämä Turun yliopistossa on. He toimivat myös Turun yliopiston markkinointimateriaaleissa yliopisto-opiskelun kasvoina. Opiskelijoille lähetetyn hakuilmoituksen mukaan Turun yliopisto on ”täynnä erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista”. Todellisuudessa opiskelijalähettiläät näyttävät erittäin homogeeniselle joukolle. He ovat, vuodesta toiseen, valtaosin naisopiskelijoita, miesopiskelijat ovat pieni vähemmistö. [ii] Selvästikin Turun yliopisto haluaa, että yliopisto-opiskelulla on naisen kasvot.


Opiskelijalähettiläiden epätasainen sukupuolijakauma heijastaa taustalla olevaa, paljon suurempaa ja vakavampaa tasa-arvo-ongelmaa. Miehet ovat pahasti aliedustettuja Turun yliopiston opiskelijoissa: vuonna 2023 opiskelupaikan vastaanottaneista miehiä oli vain 35,1 %.[iii] Naisten osuus on kasvussa, miesten osuus laskussa. Monissa koulutusohjelmissa naisten osuus opiskelijoista on yli 80 tai 90 prosenttia. Turun yliopisto ei todellakaan ole täynnä erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista. Turun yliopisto, kuten muutkin suomalaiset yliopistot ja korkeakoulut, on erittäin naisvaltainen koulutus- ja opiskeluympäristö.


Suomi on jäänyt kilpailijamaistaan pahasti jälkeen väestön kouluttautumisessa.[iv] MTA katsoo, että mikäli Suomi haluaa nostaa korkeakoulutuksen suorittaneiden osuutta, on miesten osuutta korkeakouluopiskelijoissa aivan ehdottomasti nostetta merkittävästi nykyisestä. MTA huomauttaa lisäksi, että jos työelämän jakautumista miesten ja naisten aloihin halutaan Suomessa todella vähentää, kuten erilaisissa tasa-arvopoliittisissa ohjelmissa niin usein esitetään, on miesten osuutta nostettava useilla hyvin naisvaltaisilla korkeakoulutetuilla aloilla.


MTA haluaa tietää, mitä Turun yliopisto on konkreettisesti tehnyt opiskelijakuntansa pahasti vinoutuneen sukupuolijakauman korjaamiseksi? Mitä Turun yliopisto on tehnyt, jotta yliopistoon saataisiin nykyistä enemmän miesopiskelijoita ja jotta erittäin naisvaltaiset koulutusohjelmat muuttuisivat monimuotoisemmiksi? Eikö miesten houkuttelemiseksi olisi tärkeää huolehtia siitä, että myös Turun yliopiston opiskelijalähettiläiden joukossa olisi enemmän miehiä, ja että yliopiston markkinointimateriaalissa miesten osuus olisi nykyistä suurempi? MTA katsoo, että miehet tuntisivat itsensä tervetulleiksi yliopistolle, on yliopiston aktiivisesti huolehdittava siitä, että yliopiston markkinointikuvastossa miehet näkyvät ja kuuluvat paljon nykyistä vahvemmin.

[i] https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/opiskelijalahettilaat [ii] https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/opiskelijalahettilaat [iii]https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGVlY2ZjNDQtZWY2My00YzE4LWI2ODgtZjBkOWViZjQ4ZjkzIiwidCI6ImU3ODg5YmJkLTdjZDgtNGVlZS05ZDA3LTE4ZDA1ZjlmNDhjMSIsImMiOjh9 [iv] https://valtioneuvosto.fi/-//1410845/oecd-vertailu-suomalaisten-nuorten-koulutustaso-laskenut-keskitason-alapuolelle

  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry:n kommentit hallituksen tiedonantoon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa
1. Mitkä ovat mielestänne Yhdenvertainen Suomi -ohjelman kolme keskeisintä tavoitetta, joihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota?


Miesten tasa-arvo ry (MTA) katsoo, että enemmän huomiota tulisi kiinnittää seuraaviin tavoitteisiin:


· Tunnistetaan ja puretaan yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita

· Vahvistetaan viranomaisten yhdenvertaisuusosaamista eri tasoilla

· Jatketaan hyvien väestösuhteiden politiikan kehittämistä ja varmistetaan turvallinen arki kaikille


Yhdenvertainen Suomi- ohjelman perusongelma on se, ettei siinä oteta käytännössä lainkaan huomioon miesnäkökulmaa. Sen seurauksena ohjelman toteuttaminen vain entisestään heikentää miesten ja poikien jo ennestään heikkoa asemaa suhteessa muihin väestöryhmiin.


2. Mitkä ohjelman toimenpiteistä ovat olleet erityisen hyödyllisiä?


Miesten tasa-arvo ry:llä ei ole käytössään tutkittua tietoa, jonka perusteella tähän kysymykseen voisi vastata.


3. Mitä muita asioita haluatte nostaa esille yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa?


Miesten ja poikien asemaa ei suomalaisessa tasa-arvopolitiikassa ole huomioitu juuri lainkaan. Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen on mahdotonta, ellei miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmia oteta vakavasti ja ellei niiden korjaamista nosteta tasa-arvopolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi.


MTA huomauttaa, että miehet ja pojat ovat ainoa ihmisryhmä Suomessa, johon kohdistuu synnynnäisen ominaisuuden, eli sukupuolen, perusteella lainsäädännöllistä syrjintää. Länsimaisessa oikeusvaltiossa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisen on rakennuttava syrjimättömälle lainsäädännölle.


Kaikista tasa-arvopuheista huolimatta, yhdenvertainen vanhemmuus on Suomessa edelleen kaukainen tavoite, sillä miesten ja isien oikeudet ovat jääneet jalkoihin, puhuttiinpa perheen perustamisesta tai erotilanteista. Näiden laiminlyöntien seurauksena syntyvyys on romahtanut, eikä lapsen oikeus omaan isäänsä ole toteudu. Keskeiset hyvinvointimittarit ja tasa-arvotilastot kertovat, että sukupuolten väliset erot, miesten ja poikien tappioksi, ovat Suomessa poikkeuksellisen suuria, esimerkiksi elinajan odotteessa, koulutuksessa, itsemurhissa tai syrjäytymisessä.


MTA näkee, että pojat ja miehet kärsivät suuresti empatiavajeesta, jonka seurauksena miesten ja poikien huono-osaisuus ei herätä sellaista huomiota, jota nämä ongelmat vaatisivat, jotta niiden ratkaiseminen olisi mahdollista edes tulevaisuudessa. Ylimmällä valtiojohdolla on aivan erityinen vastuu siitä, että juuri tällainen syrjintä, josta ei suuria otsikoita kirjoiteta ja joka ei nykyisessä tasa-arvopolitiikassa juuri näy, tulisi havaituksi ja tunnustetuksi.

Julkilausumat

bottom of page