Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta


Hallituksen esityksen tavoitteena on perustaa itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä. Raportoija seuraisi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, seuraisi ja arvioisi toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä seuraisi kansallisen lainsäädännön toimivuutta, naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien oikeuksien toteutumista ja kansainvälisten velvoitteiden toteutumista laajasti yli sektoreiden rajojen. Raportoija tekisi ehdotuksia ja suosituksia ja antaisi lausuntoja, toisi havaintojaan esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä raportoisi havainnoistaan suoraan päätöksentekijöille. Raportoija ei antaisi oikeudellista apua tai neuvontaa yksittäisissä tapauksissa. Raportoijan tehtävänkuva kattaisi kaikki naisiin kohdistuvan väkivallan muodot ja raportoijan toiminta olisi naiserityistä.

Miesten tasa-arvo ry:n lausunto on annettu vastaamalla sähköisessä lausuntopalvelussa esitettyihin kysymyksiin.


Onko naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijalle mielestänne tarvetta?


Suomalaisen väkivallan iso kuva on kriminologien mukaan se, että miehiin kohdistuu enemmän väkivaltaa kuin naisiin ja mitä vakavammasta väkivallasta on kyse, sitä todennäköisemmin se on kohdistunut mieheen. Näin ollen vain ja ainoastaan naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävälle ei Suomessa ole käyttöä. Vain naisiin kohdistuvan väkivallan raportoija vain vääristäisi entisestään sitä jo nykyisellään vahvaa asetelmaa, jossa naisiin kohdistuvalle väkivallalle esitetään nollatoleranssia ja miehiin kohdistuva väkivalta jää kiinnostuksen ulkopuolelle.


Sen sijaan ”väkivallan raportoija”, joka olisi kiinnostunut niin miehiin, naisiin kuin lapsiinkin kohdistuvasta väkivallasta yhdenvertaisesti, saattaisi olla hyvinkin hyödyllinen luoden perustaa pyrkimyksille väkivaltaa ehkäiseville toimille kokonaisuutena. Tällainen raportoija voisi esim. havainnoida, minkälaiseen väkivaltaan puuttuminen on poliittisesti suosittua ja minkälainen väkivalta puolestaan jää kiinnostuksen ulkopuolelle. Tämä loisi edellytyksiä katvealueiden huomioimiselle ja korjaaville painotuksille.


Väkivallasta ilmiönä kannattaa kiinnostua kokonaisuutena, ei sitä lohkoen esim. sukupuolen perusteella, sillä juuri ihmisten eriarvoistamisen voi nähdä olevan eräänlainen väkivallan syntyperusta. Valtiovallan olisi tärkeä pystyä lähettämään kansalaisille viesti, että kaikki ihmiset ovat yhtä tärkeitä sukupuolesta riippumatta ja kaikkiin ihmisiin kohdistuvasta väkivallasta ollaan yhtäläisesti huolestuneita. Tämä on myös ihmisoikeusajattelun ydin – ajatus ihmisistä yhdenvertaisina ja tasa-arvoisina.


Hallitusohjelman maininta siitä, kuinka naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä olisi huolehtia Istanbulin sopimuksen toimeenpanosta, on sekin ongelmallinen, sillä Istanbulin sopimushan koskee myös miehiin ja lapsiin lähisuhteissa kohdistuvaa väkivaltaa. Pelkästään naisiin kohdistuvaan väkivaltaan keskittymällä unohtuisi kokonaan miehet ja lapset.

Hallitusohjelmassa paljon puhutun tasa-arvon näkökulmasta katsottuna ei olisi millään tavalla huono asia, että myös miehiin kohdistuvaan väkivaltaan kiinnitetään yhtäläisesti huomiota. Pikemminkin juuri sitähän tasa-arvon edistäminen olisi. Aivan kuten turvakodit nykyään ja väkivallan uhreille kohdennettu Nollalinja -puhelinpalvelu ovat sukupuolineutraaleja palveluja, tulisi myös väkivallan raportoijan tehtävä olla sukupuolineutraali. Vaikka Istanbulin sopimus on painotukseltaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa painottava, ei se mitenkään estä sopimusvaltiota toimimasta tavalla, joka paremmin vastaa kyseisen maan tilannetta.


Jos kiinnostus on oikeasti väkivallan vähentämisessä Suomessa, tulisi osata asettaa ideologispoliittiset julistukset (kuten Istanbulin sopimus) omalle paikalleen ja tehdä viisaampia linjauksia. Samanaikaisesti kun täytetään Istanbulin sopimuksen velvoitteita, on mahdollista toimia vielä viisaammin väkivaltailmiö kokonaisvaltaisemmin huomioiden.


Onko teillä huomioita koskien naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtäviä?


Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävät ovat juuri sillä tavalla yksipuolisesti painottuneita, kuin mitä tittelistä käy ilmi ja tämän takia kovin vaillinaisesti Suomen väkivaltatilannetta huomioivia. Näin yksipuolinen painotus ei edistä sukupuolten välistä tasa-arvoa, eikä luo perustaa rakentavalle väkivallan ehkäisyyn tähtäävälle työlle.

Pyrkimys naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan kaavaillun toimenkuvan kautta vastata Istanbulin sopimuksen velvoitteisiin jää puutteelliseksi mm. siltä osin, että miehiä ja lapsia ei lähisuhdeväkivallan uhreina esitetä huomioitavan.


Tunnetun totuuden mukaan ”sitä löydetään, mitä etsitään”. Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoija tulisi uutena toimijana vain entisestään kiihdyttämään sitä jo Suomessa pitkään vallinnutta ilmapiiriä, jossa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa löydetään joka käänteestä. Tämän ilmapiirin vallitessa jopa tutkimustulokset käännetään päinvastaisiksi sukupuolten suhteen, kuin mitä tosiasiassa on havaittu (vrt. Valtioneuvoston tilaama ”Viha vallassa: Vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon” -tutkimus ja siihen viittaaminen).


Esityksen mukaan naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana tehtävän hoitamiseksi yhdenvertaisuusvaltuutetulla ei olisi oikeutta saada salassa pidettäviä tietoja. Ovatko esitetyt tiedonsaantioikeudet mielestänne riittäviä?


Tiedonsaantioikeudet ovat riittäviä.


Muut huomiot esitysluonnoksesta


Ei muita huomioita.

  • Miesten tasa-arvo ry

Kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle Tasa-arvoasian neuvottelukunnan kuntavaalityöryhmän kokoonpanosta


Miesten tasa-arvo ry (MTA) on pyytänyt Eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään, onko Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) asettaman kuntavaalityöryhmän[i] kokoonpano tasa-arvolain[ii] säädösten mukainen. Tasa-arvolain mukaan julkisen hallinnon toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. TANE:n kuntavaaliryhmässä on kymmenen jäsentä, jotka ovat kaikki naisia. Kuntavaalityöryhmässä ovat edustettuina poliittisten puolueiden lisäksi myös Kuntaliitto ja Naisjärjestöjen keskusliitto sekä NYTKIS (Naisjärjestöt yhteistyössä ry). Ainuttakaan miesjärjestöä ei ole työryhmässä edustettuna.


Tasa-arvolain mukaan viranomaisten tulee luoda sellaiset toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. MTA katsoo, että TANE:n kuntavaalityöryhmän sukupuolijakauma ja kokoonpano on sellainen, että miesten tasa-arvo-ongelmat ja oikeudet jäävät sen toiminnassa erittäin suurella todennäköisyydellä vaille ansaitsemaansa huomiota. Työryhmän jäsenistöstä ei löydy yhtään miesten tasa-arvokysymysten asiantuntijaa.


MTA huomauttaa, että TANE on kiinnittänyt usein huomiota siihen, millainen sukupuolijakauma toteutuu esimerkiksi pörssiyhtiöiden hallituksissa tai kunnanvaltuustoissa. Voisi siis kuvitella, että juuri TANE pitäisi aivan erityistä huolta siitä, että kaikissa sen toimielimissä miehet ja naiset olisivat aina tasapuolisesti edustettuina. Nyt TANE:n toiminta on räikeässä ristiriidassa tasa-arvolain hengen ja sen omien tavoitteiden ja julkilausumien kanssa. MTA katsoo, että TANE on toiminnallaan asettanut uskottavuutensa hyvin kyseenalaiseksi.


MTA muistuttaa, että niin kuntavaalityöryhmässä edustettuina olevat naisjärjestöt, kuin siellä ainakin välillisesti edustettuina olevat poliittiset naisjärjestöt, saavat vuosittain erittäin huomattavan määrän taloudellista tukea valtiolta. Yksikään miesjärjestö tai poliittinen miesjärjestö ei vastaavaa avustusta saa. Naisjärjestöt voivat taloudellisilla resursseillaan varmistaa omien tavoitteidensa pääsyn tasa-arvopoliittisiin ohjelmiin kunnallisella ja valtiollisella tasolla, kun taas miesjärjestöjen mahdollisuudet lobata tavoitteidensa puolesta ovat hyvin rajalliset. Kuntavaalityöryhmä nykyisessä kokoonpanossaan vain vääristää tätä tilannetta entisestään.


MTA toteaa, että kuntavaalityöryhmän kokoonpanossa näkyy hyvin TANE:n ja naisjärjestöjen tekevän keskenään niin tiivistä yhteistyötä, että on lopulta vaikea sanoa, missä TANE:n työ loppuu ja missä naisjärjestöjen työ alkaa. Miesjärjestöjen kanssa TANE on tehnyt erittäin vähäisessä määrin yhteistyötä.


Erityisesti merkillepantavaa on se, että varsinaiset miesasiajärjestöt, kuten MTA, on suljettu kokonaan yhteistyön ulkopuolelle. TANE:ssa ei hyväksytä kansalaisjärjestöjä, jotka uskaltavat esittää kritiikkiä poliittisia päättäjiä ja viranomaisia kohtaan. On demokraattisen päätöksenteon kannalta ongelmallista, että tasa-arvoasioissa suomalaiset viranomaiset eivät suvaitse moniäänistä, saati kriittistä kansalaiskeskustelua. Demokraattisen järjestelmän legitimiteetti ja päätöksenteon tehokkuus edellyttävät, että myös valtavirrasta poikkeavien ja perinteisiä oletuksia kyseenalaistavien näkemysten esittämiselle annetaan tilaa ja tukea. MTA kokee, että nykymuodossaan TANE muodostaa suorastaan rakenteellisen esteen sukupuolten välisten tasa-arvon edistämiselle Suomessa. Mittavia muutoksia tarvitaan.


[i] https://tane.fi/tyoryhmat-ja-hankkeet

[ii] https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

  • Miesten tasa-arvo ry

Oletko kiinnostunut ihmisoikeuksista? Onko lapsen oikeuksien puolustaminen mielestäsi tärkeää? Pidätkö yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta keskeisinä arvoina, joiden toteutumista haluat edistää Suomessakin? Nyt sinulla on erinomainen tilaisuus osoittaa konkreettisesti, että juuri sinä olet näiden oikeuksien ja arvojen tinkimätön kannattaja. Voit vieläpä tehdä sen helposti ja nopeasti netissä.


Allekirjoita kansalaisaloite poikien sukuelinten silpomisen kieltämiseksi!


Miesten tasa-arvo ry (MTA) tukee tätä kansalaisaloitetta, joka on laatinut Perussuomalainen Nuoriso ry. Sinun ei tarvitse olla perussuomalainen tai heidän kannattajansa allekirjoittaaksesi tämän kansalaisaloitteen. Ilahduttavasti esimerkiksi Demarinuoret ovat ilmoittaneet kannattavansa poikien sukuelinten silpomisen kieltämistä lailla[i], mikä tarkoittaa sitä, ettei kansalaisaloitteen tärkeä tavoite ole vain yhden puolueen asia, eikä aloitteen eteneminen ole mikään kiistakysymys hallituksen ja opposition välillä. Sinun ei liioin tarvitse olla miesasiamies tai – nainen allekirjoittaaksesi tämän kansalaisaloitteen. Riittää, että pidät ihmisoikeuksia, lapsen oikeuksia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa puolustamisen arvoisina.

Kansalaisaloite on tehty vain poikien sukuelinten silpomisen kieltämiseksi, sillä tyttöjen sukuelinten silpominen on Suomessa jo nyt kriminalisoitu. Tyttöjen sukuelinten silpominen aiotaan Suomessa kieltää jopa toistamiseen sitä tavoitelleen kansalaisaloitteen tuloksena, mutta poikien silpomista ei, kaikista tasa-arvopuheista ja – lupauksista huolimatta, olla vieläkään valmiita kieltämään. Tähän poikia sukupuolen perusteella syrjivään tilanteeseen tällä kansalaisaloitteella haetaan nyt muutosta.


Poikien rituaalisilpomisista käytävässä keskustelussa on esitetty paljon irrationaalisia ja perusteettomia väitteitä. Esimerkiksi Sexpo-säätiön Ehjä-hankkeen sivuilta löytyy myyttejä ja faktoja poikien silpomisesta: http://ehja.sexpo.fi/materiaali/myytteja-ja-faktoja/. Nettiväitteitä oiotaan hyvin myös tällä videolla: https://www.youtube.com/watch?v=3GK4Yp9HR2c&feature=youtu.be


Kaiken keskustelun jälkeen johtopäätös on väistämättä selvä: mikään ei oikeuta lääketieteellisesti tarpeettoman, potentiaalisesti jopa hengenvaarallisen, kivuliaan ja joka tapauksessa elinikäisen vamman aiheuttavan silpomisoperaation suorittamista puolustuskyvyttömälle ja avuttomalle lapselle. Kun sitä ei sallita tapahtuvan tytöille, ei sitä missään tapauksessa voida sallia poikienkaan kohdalla. Vaikka maailma on usein kylmä ja julma paikka, meidän on löydettävä itsestämme edes sen verran inhimillisyyttä ja empatiakykyä, että me uskallamme asettua puolustamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, eli vastasyntyneitä lapsia, ja heidän oikeuksiaan. Perustuslaissamme säädetty yhdenvertaisuus lain edessä on täysin arvotonta sanahelinää, jos ei tällaisessa tositilanteessa merkitse mitään.


Allekirjoita siis kansalaisaloite poikien sukuelinten silpomisen kieltämiseksi. Tee se jo tänään! Voi tehdä sen täällä:


https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7482


Jos olet jo allekirjoittanut kansalaisaloitteen, kehota ja kannusta ystäviäsi, sukulaisiasi ja tuttaviasi tekemään samoin. Levitä sanaa aloitteesta ja osallistu aktiivisesti sitä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sinä voit vaikuttaa ja tehdä maailmasta paremman paikan.


[i]https://demokraatti.fi/taysin-kestamatonta-demarinuoret-vaatii-lakimuutosta-uskonnonvapaus-ajaa-lasten-oikeuksien-edelle/

1/9

Julkilausumat