top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry:n kommentit hallituksen tiedonantoon

Päivitetty: 29. lokak. 2023

Miesten tasa-arvo ry:n kommentit hallituksen tiedonantoon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa
1. Mitkä ovat mielestänne Yhdenvertainen Suomi -ohjelman kolme keskeisintä tavoitetta, joihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota?


Miesten tasa-arvo ry (MTA) katsoo, että enemmän huomiota tulisi kiinnittää seuraaviin tavoitteisiin:


· Tunnistetaan ja puretaan yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita

· Vahvistetaan viranomaisten yhdenvertaisuusosaamista eri tasoilla

· Jatketaan hyvien väestösuhteiden politiikan kehittämistä ja varmistetaan turvallinen arki kaikille


Yhdenvertainen Suomi- ohjelman perusongelma on se, ettei siinä oteta käytännössä lainkaan huomioon miesnäkökulmaa. Sen seurauksena ohjelman toteuttaminen vain entisestään heikentää miesten ja poikien jo ennestään heikkoa asemaa suhteessa muihin väestöryhmiin.


2. Mitkä ohjelman toimenpiteistä ovat olleet erityisen hyödyllisiä?


Miesten tasa-arvo ry:llä ei ole käytössään tutkittua tietoa, jonka perusteella tähän kysymykseen voisi vastata.


3. Mitä muita asioita haluatte nostaa esille yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa?


Miesten ja poikien asemaa ei suomalaisessa tasa-arvopolitiikassa ole huomioitu juuri lainkaan. Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen on mahdotonta, ellei miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmia oteta vakavasti ja ellei niiden korjaamista nosteta tasa-arvopolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi.


MTA huomauttaa, että miehet ja pojat ovat ainoa ihmisryhmä Suomessa, johon kohdistuu synnynnäisen ominaisuuden, eli sukupuolen, perusteella lainsäädännöllistä syrjintää. Länsimaisessa oikeusvaltiossa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisen on rakennuttava syrjimättömälle lainsäädännölle.


Kaikista tasa-arvopuheista huolimatta, yhdenvertainen vanhemmuus on Suomessa edelleen kaukainen tavoite, sillä miesten ja isien oikeudet ovat jääneet jalkoihin, puhuttiinpa perheen perustamisesta tai erotilanteista. Näiden laiminlyöntien seurauksena syntyvyys on romahtanut, eikä lapsen oikeus omaan isäänsä ole toteudu. Keskeiset hyvinvointimittarit ja tasa-arvotilastot kertovat, että sukupuolten väliset erot, miesten ja poikien tappioksi, ovat Suomessa poikkeuksellisen suuria, esimerkiksi elinajan odotteessa, koulutuksessa, itsemurhissa tai syrjäytymisessä.


MTA näkee, että pojat ja miehet kärsivät suuresti empatiavajeesta, jonka seurauksena miesten ja poikien huono-osaisuus ei herätä sellaista huomiota, jota nämä ongelmat vaatisivat, jotta niiden ratkaiseminen olisi mahdollista edes tulevaisuudessa. Ylimmällä valtiojohdolla on aivan erityinen vastuu siitä, että juuri tällainen syrjintä, josta ei suuria otsikoita kirjoiteta ja joka ei nykyisessä tasa-arvopolitiikassa juuri näy, tulisi havaituksi ja tunnustetuksi.

Opmerkingen


bottom of page