top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry: n kantelu tasa-arvovaltuutetun lausunnosta (TAS 89/2023)

Päivitetty: 14. huhtik. 2023Miesten tasa-arvo ry (MTA ry) pyytää oikeuskansleria selvittämään, onko tasa-arvovaltuutettu toiminut lain ja velvollisuuksiensa mukaisesti lausunnossaan (TAS89/2023)[i], joka koskee salolaisen alakoulun koululaisen koulutehtävää. Tasa-arvovaltuutettu väittää lausunnossaan, että salolaisella Mustamäen koululla olisi ollut oikeus ja jopa velvollisuus kieltää oppilastyö, jossa todettiin sukupuolia olevan kaksi.

MTA ry katsoo, että suomalaisissa kouluissa opetuksen on perustuttava yksinomaan tieteellisille tosiasioille, ei yksittäisten opettajien tai virkamiesten poliittisille mielipiteille tai ideologisille uskomuksille. Siitä, että sukupuolia on kaksi, vallitsee laaja tieteellinen konsensus. Esimerkiksi biologiassa sukupuoli määritellään tuotettujen sukusolujen koon perusteella; uroksen tuottamat sukusolut ovat pieniä, naaraan suuria. Tasa-arvovaltuutettu sotkee lausunnossaan mm. sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin toisiinsa, vaikka niissä on kyse aivan eri käsitteistä. Sukupuoli-identiteettejä voi tietenkin olla lukemattomia erilaisia, mutta niitä hänen paheksumansa virke salolaisen koululaisen tehtävässä ei käsittele. Lisäksi tasa-arvovaltuutettu viittaa lausunnossaan ihmisten pukeutumiseen, aivan kuin ihmisen sukupuoli riippuisi siitä, millaiset vaatteet hänellä on yllään. MTA ry katsoo tämän käsitesekoilunkin jo osoittavan, ettei tasa-arvovaltuutetulla ole tarvittavaa kompetenssia arvioida alakoululaisten koulutöiden tieteellisyyttä. Suomalaisten koululaisten Pisa-tulosten romahdus ei ole mikään ihme, kun heiltä ollaan tasa-arvovaltuutetun johdolla kieltämässä tieteellisten tosiasioiden ilmaiseminen, omaksuminen ja myös kyseenalaistaminen.


MTA huomauttaa, että perustuslaissa säädetty sananvapaus kuuluu Suomessa kaikille, myös alakoululaisille. Sitä ei viranomaistoimin pidä rajoittaa ilman todella painavia perusteita. Tasa-arvovaltuutetun paheksuma virke ei ole mitään ihmisryhmää tai vähemmistöä halventava tai pilkkaava. Väitetystä häirinnästä tai syrjinnästä ei ole näyttöä. Tieteelliset faktat eivät loukkaa ketään, vaikka ne eivät olisikaan kaikkien mieleen.


MTA muistuttaa, että tasa-arvovaltuutettu, jonka tehtävänä on valvoa miesten ja naisten (kaksi sukupuolta) välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista, on aiemmin itse useaan otteeseen puhunut vain kahdesta sukupuolesta. Esimerkiksi poliisiammattikorkeakoulun ja raja- ja merivartiokoulun mieshakijoita sukupuolen perusteella syrjiviä pääsykoejärjestelyjä tasa-arvovaltuutettu on puolustanut vedoten naisten ja miesten välisiin fysiologisiin eroavaisuuksiin[i]. MTA kysyy, millä perusteella tasa-arvovaltuutettu sallii itsensä puhua kahdesta sukupuolesta, naisista ja miehistä, ja sukupuolten välisistä biologisista, tai fysiologisista, eroista, mutta haluaa kieltää saman alaikäiseltä lapselta? MTA näkee, että tasa-arvovaltuutetun tulee noudattaa selkeää ja johdonmukaista linjaa kaikissa lausunnoissaan. Joko sukupuolia on kaksi ja sukupuolten välillä on keskimääräisiä biologisia eroja, joille voidaan mahdollisesti antaa viranomaispäätöksissä jotain merkitystä, tai sitten sukupuolia on monia, eikä eroja, joilla ihmisten erilaista kohtelua voitaisiin oikeuttaa, ole olemassa.


MTA pitää tasa-arvovaltuutetun toimintaa puhtaasti koulukiusaamisena ja henkisenä väkivaltana, joka kaiken huipuksi kohdistuu yksittäiseen alakouluikäiseen lapseen. Tasa-arvovaltuutetun suhteellisuuden- ja tilannetaju ovat pettäneet tässä tapauksessa todella pahasti.Opmerkingen


bottom of page