top of page

Kannanotto tasa-arvoisen asevelvollisuuden puolesta

Suomen epätasa-arvoinen, vain miehiä pakottava ja syrjivä ”yleinen” asevelvollisuus on saanut viime aikoina runsaasti arvostelua osakseen. Kansanedustaja Ilkka Kanerva ehdotti naisille pakollista kansalaisvelvollisuuskoulutusta, kun taas kokoomusnuoret tekisivät asevelvollisuudesta täysin sukupuolineutraalin. Keskustanuoret ovat esittäneet siirtymistä sukupuolineutraaliin kansalaispalvelukseen, josta myös eri puolueilla on positiivishenkisiä linjauksia.

Miesten tasa-arvo ry tervehtii ilolla asiasta noussutta keskustelua ja muistuttaa, että kansalaisvelvollisuuden ulottaminen koskemaan kaikkia on askel oikeaan suuntaan, mutta perustuslain vaatiman sukupuolten yhdenvertaisen kohtelun aikaansaamiseksi vaaditaan täysin samat oikeudet ja velvollisuudet kummallekin sukupuolelle.

Suomessa lainsäädäntö (Asevelvollisuuslaki 2§ ja Siviilipalveluslaki 1 § sekä 74§, 1 mom) velvoittaa miehet, mutta ei naisia, palvelemaan valtiota ilman korvausta puolustusvoimissa 165, 255 tai 347 vuorokauden ajan. Vakaumuksensa perusteella mies voidaan määrätä siviilipalvelukseen tietyille naisvaltaisille aloille 347 vuorokauden pituiseksi ajaksi. Jos mies kieltäytyy palvelusta kokonaan, hänet on määrättävä vankeuteen. Naisille ei Suomessa ole säädetty mitään vastaavaa ilman korvausta tehtävää valtionpalvelusta.

Katsomme, että yllä mainittu Suomen lainsäädäntö ja käytäntö ovat ristiriidassa sekä Suomen perustuslain 6 §:n (Yhdenvertaisuus) että EU:n Perusoikeuskirjan III-luvun Tasa-arvo 20 artiklan (Yhdenvertaisuus lain edessä) ja 21 artiklan (Syrjintäkielto) kanssa.

Lisäksi huomautamme, että useissa Euroopan Unionin jäsenmaissa käytössä olevassa ammattiarmeijassa jäsenmaan tulee kohdella työntekijöitä tasapuolisesti sukupuolesta riippumatta. Mielestämme ei ole oikein, että jäsenmaa valitsemalla asevelvollisuusarmeijan voi asettaa eri sukupuolet eriarvoiseen asemaan ja jättää noudattamatta yksikäsitteiset periaatteet sukupuolten tasa-arvosta pakottamalla toisen sukupuolen korvauksetta ja eläkekertymättä palvelemaan valtiota. Tämä on täysin verrattavissa orjatyöhön.

Miesten tasa-arvo ry toteaa myös, että mainittu Suomen sukupuolittunut lainsäädäntö vahvistaa sukupuolirooleja ja vaikeuttaa miesten opintoja sekä työntekoa. Se myös integroi miehet naisia kiinteämmäksi osaksi yhteiskuntaa sekä jättää naiset puolustusvoimien tarjoaman itsenäistämis-, sosiaalistamis- ja johtajakoulutuksen ulkopuolelle ja näin ollen antaa nuorille naisille miehiä heikommat valmiudet kohdata työelämä tai ottaa vastaan johtotehtäviä. On oireellista toisen sukupuolen suosimista yrittää korjata tätä asiantilaa esimerkiksi sukupuolikiintiöillä, niin kuin on esitetty, vaikka juurisyyt ovat jo aiemmin tapahtuneessa miesten syrjinnässä.

Comments


bottom of page