Yhdistyksen säännöt

MIESTEN TASA-ARVO RY (GENDER EQUALITY FOR MEN IN FINLAND) Joulukuu 2008

SÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

1 § Yhdistyksen nimi on Miesten tasa-arvo ry, Gender Equality for Men in Finland ja sen kotipaikka on Helsinki.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa miesten tasa-arvo-ongelmiin keskittyen. Tämä tarkoittaa miehiin kohdistuvan suoran, epäsuoran ja rakenteellisen sukupuolisyrjinnän poistamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. pyrkii vaikuttamaan suomalaiseen kansalaiskeskusteluun ja tasa-arvopolitiikkaan siten, että miesnäkökulma tulisi tasapuolisesti huomioitua

2. edistää miesten tasa-arvotietoisuutta sekä tietoisuutta miehiä koskevista ihmisoikeuskysymyksistä

3. tekee aloitteita ja kannanottoja sekä antaa lausuntoja medialle ja viranomaisille

4. järjestää esitelmätilaisuuksia, konferensseja ja seminaareja

5. kerää, tallentaa ja välittää tietoa sekä edistää miesten tasa-arvo-ongelmiin liittyvää miestutkimusta ja julkaisutoimintaa

6. harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä muissa maissa toimivien miesten tasa-arvosta kiinnostuneiden tahojen kanssa

7. toteuttaa muita samantapaisia toimia tarkoituksensa ja tavoitteidensa edistämiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa alansa julkaisutoimintaa, järjestää keräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

JÄSENET

3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa asuva tai työskentelevä 15-vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

4 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

JÄSENMAKSU

5 § Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous, samoin eläkejäsenten jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

HALLITUS

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksesta sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

8 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

9 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi- maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänet ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

10 § Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

VUOSIKOKOUS

11 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

12 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon välein järjestetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Comments are closed.