top of page

LAUSUNTO

JOHDANTO

 Miesten tasa-arvo ry ottaa tässä lausunnossa kantaa oikeusministeriössä vireillä olevaan seksuaalirikoslain uudistukseen lähinnä siltä osin, jossa harkitaan raiskauksen määritelmän muutoksia. Tässä lausunnossa asiaa käsitellään miehen näkökulmasta heteroseksuaalisten suhteiden kautta, koska se on yleisin tilanne, jossa sukupuoliyhteys tapahtuu. Lausunto ja sen päätelmät ovat pääpiirteittäin sovellettavissa myös samaa sukupuolta olevien välillä tapahtuviin sukupuoliyhteyksiin.

LAUSUNTO

Miesten tasa-arvo ry vastustaa nimenomaisesti suostumuksen antamiseen perustuvaa määritelmää raiskaukselle. Huomattava osa molempien osapuolten vapaasta tahdosta tapahtuvista sukupuoliyhteyksistä on sellaisia, joissa nimenomaista suotumusta ei suoraan kysytä eikä anneta. Sen vuoksi raiskauksen määrittely suostumuksen antamisen kautta on tosielämästä täysin vieraantunut ja näin laki olisi todellisia tilanteita ajatellen miehelle mielivaltainen, mahdollistaen monien sellaisten seksuaalisten tilanteiden lukemisen raiskaukseksi tai raiskauksen yritykseksi, joissa miehellä ei ole ollut minkäänlaista tarkoitusta raiskata toista osapuolta.

Raiskauksen määrittely suostumuksen antamisen ympärille tekee seksuaalisesta tilanteesta miehelle lakipykäläsuorituksen, missä tilanteelle luonnollinen käyttäytyminen altistaisi miehen raiskaustuomiolle ja pakottaisi miehen toimimaan tilanteessa sellaisella lainopillisella ja sopimuksellisella tavalla, jota intiimissä, seksuaalisessa tilanteessa pidetään vieraana.

Seksuaalisia tilanteita on hyvin erilaisia ja joskus osapuolten halut ovat eriäviä esimerkiksi yhdyntään ryhtymisen osalta. Miehen oikeudellisen aseman kannalta on kohtuullista, että miehellä on oikeus kuulla toisen osapuolen kielteinen halu sukupuoliyhteyteen jo valmiiksi seksuaalisia piirteitä omaavassa tilanteessa, kun toinen osapuoli on kykenevä halunsa ilmaisemaan ja kun tilanteessa ei ole sellaisia piirteitä, joiden vuoksi toisella osapuolella olisi syytä pelätä kielteisen halunsa ilmaisua. Miehellä pitää olla oikeus tietää, että toinen osapuoli ei ole suostuvainen seksiin, ennenkuin hänen voidaan katsoa syyllistyneen raiskaukseen.

Seksuaalinen tilanne kehittyy sukupuoliyhteydeksi usein asteittaisen, tunnustelevan toiminnan kautta, jolla tavallaan haetaan toisen osapuolen suostumusta toiminnan jatkamiselle tai syventämiselle. Useinkaan suostumusta ei nimenomaisesti anneta missään vaiheessa ennen sukupuoliyhteyttä. Ihmisten aktiivisuuden taso seksuaalisissa tilanteissa vaihtelee tilanteista ja persoonista riippuen, joten tekoa ei voida määritellä raiskaukseksi myöskään siten, että toinen osapuoli ei ole nimenomaisesti antanut suostumusta ja on ollut tilanteessa passiivinen. Suostumus toiminnan jatkamiselle päätellään usein siitä, että toinen osapuoli ei ilmaise suostumuksen puutetta.

Miesten tasa-arvo ry korostaa ns. hyväntahtoisessa, seksuaalisväritteisessä tilanteessa kahden lain edessä riitävän iän omaavan ihmisen kykeneväisyyttä ja vastuuta ilmaista kielteisen halunsa seksuaalisessa tilanteessa. Yhtälailla korostamme kummankin osapuolen oikeutta saada tietoonsa toisen kielteinen tahto ja mahdollisuutta tietoisena toisen kielteisestä tahdosta noudattaa sitä, ennenkuin sukupuoliyhteys voidaan katsoa raiskaukseksi.

Lainsäädännössä voidaan tehdä tästä poikkeukseksi tilanteet, joissa toinen osapuoli on estynyt ilmaisemaan tahtoaan (esim. sammuminen), häneen kohdistuu väkivaltaa tai sen uhkaa, häntä on uhkailtu tai tilanne on sillä tavalla äkkiarvaamaton ja tavallisuudesta poikkeava, ettei toisella osapuolella voida katsoa olleen aikaa tai mahdollisuutta ilmaista kielteistä tahtoaan.

Miesten tasa-arvo ry on huolestunut kannanotoista, joissa nähdään ongelmaksi se, että syytettyä vastaan pitäisi olla näyttöä. Raiskaus on kansalaisten keskuudessa vastenmielinen rikos eikä siitä pidä voida tuomita pelkän väitteen perusteella silloin kun syytetty kiistää syyllistyneensä raiskaukseen. Syyttömälle annettu raiskaustuomio vie miehen kunnian, vaurioittaa siihen asti rakennettua elämää ihmissuhteista taloudelliseen asemaan sekä vaikeuttaa mielekkään elämän rakentamista myös tuomion kärsimisen jälkeen. Lisäksi syyttömälle annettu raiskaustuomio voi aiheuttaa vakavia mielenterveydellisiä sekä henkilön omaan seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia.

Raiskauksen määritelmä pitää olla kirjoitettu niin, ettei siihen voi syyllistyä tietämättään, koska tuomion aiheuttamat kielteiset seuraukset tuomitun henkilön tulevaisuutta ajatellen saattavat ovat hyvin suuria.

Mikäli päädytään muuttamaan raiskauksen määritelmää enemmän suostumuksen puutetta ilmentäväksi, Miesten tasa-arvo ry painottaa ns. hyväntahtoisessa seksuaalisessa tilanteessa miehen oikeutta saada selkeästi tietoonsa toisen osapuolen suostumuksen puute ja mahdollisuutta noudattaa toisen ilmaisemaa suostumuksen puutetta, ennenkuin teko voidaan lukea raiskaukseksi.

Miesten tasa-arvo ry

_______________________________________________

Loppukaneetti

Oikeusministeriön lausuntotiivistelmästä käy ilmi, että Miesten Tasa-arvo ry:n lausunto asiasta tuli tarpeeseen, sillä monet lausunnon laatineet eivät olleet pohtineet asiaa miesnäkökulmasta ollenkaan, vaikka mies on valtaosassa sukupuoliyhteyksiä toinen osapuoli joka varsinkin heterosuhteissa kantaa lähes kaiken oikeudellisen riskin.

Lausuntotiivistelmässä oli ehdotettu lain muodoksi  että ”sukupuoliyhteys ilman kummankin osapuolen tahtoa on raiskaus” . Tahto on subjektiivinen käsite, tahto voi muuttua tapahtuman aikana eikä ihminen kaikissa tilanteissa edes tiedä mitä todella tahtoo. Pidemmissä suhteissa voi toisella osapuolella esiintyä haluttomuutta, jolloin aitoa tahtoa sukupuoliyhteyteen ei edes ole. Silti toinen voi suostua tekoon miellyttääkseen toista. Tahto on oikeusvarmuuden ja kohtuullisuuden kannalta huono vaihtoehto ilmaisemaan sitä, mikä on raiskaus ja mikä ei. Lisäksi sen merkitys on jo eri, kuin sanan suostumus.

Lausuntotiivistelmässä nousi esiin ehdotus lisätä teon törkeäksi muuttavaksi tekijäksi uhrin ja tekijän läheisen suhteen. Tässä kohtaa pyytäisimme huomioimaan kohtuuttomien tilanteiden synnyn jos raiskauksen määritelmänä on se, että suostumusta sukupuoliyhteyteen ei ole annettu. Parisuhteissa toisen koskettelemista ja hyväilyä pidetään yleisesti hyväksyttävänä ilman etukäteistä hyväksyntää teolle. Toisen kieltäytyminen nähdään yleisesti rajana, missä senhetkinen toiminta pitää lopettaa.  Esimerkkinä tilanne, jossa parisuhteessa naista on alettu hyväillä sormin sukupuolielimistä osana muuta hyväilyä ja sitten on paljastunut, ettei nainen olisi tällaista sormin tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä halunnutkaan ja mies siihen toiminnan lopettanut. Onko tässä kohtuullisuus-periaatteen mukaista kohdistaa mieheen kaikki ne seuraukset, jotka tuomituksi tuleminen törkeästä raiskauksesta tuo miehen elämään niin suoranaisesti kuin välillisesti, koska teko oli saattanut tapahtua ilman naisen antamaa suostumusta? Onko kohtuullista, että miehen pitäisi lain mukaan pitää itseään raiskaajana?

Lain tehtävä on tässä määritellä, missä vaiheessa usein arkipäiväinenkin seksuaalinen teko muuttuu vakavaksi rikokseksi. Laki kertoo, milloin ihmisen pitää epäillä joutuneensa rikoksen uhriksi ja toisaalta, milloin ihmisen pitää ajatella itseään rikoksen tehneenä. Normaalin toiminnan ja vakavan rikoksen välinen ero pitää olla selvä ja inhimillisyyteen kuuluva erehdys tulkinnanvaraisissa tilanteissa pitää myös ottaa huomioon.

Miesten tasa-arvo ry vaatii miesnäkökulman huomioimista ja sen ottamista huomioon raiskauksen määritelmästä säädettäessä.

Комментарии


bottom of page