top of page

Miesjärjestöille tasa-arvoinen rahoitus

Miesjärjestöt, kuten Gender Egalitarian Finland ry (GEF ry) tai Miesten tasa-arvo ry (MTA ry) tekevät tärkeää työtä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi Suomessa. Miesjärjestöt ovat tuoneet kauan kaivattua miesnäkökulmaa tasa-arvokeskusteluun ja ne ovat innostaneet kasvavan joukon miehiä osallistumaan tasa-arvotyöhön. Tämä on todella tärkeää, sillä sukupuolten välistä tasa-arvoa pitää rakentaa yhdessä, miesten ja naisten asemaa samanaikaisesti parantaen ja yhteistyössä edistäen. Tasa-arvotyö ei etene tehokkaasti, jos miehet eivät tunne sitä yhtä lailla omakseen kuin naiset. Miesjärjestöt katsovat, että tasa-arvo kuuluu kaikille ja että tasa-arvon edistämisen pitäisi olla kaikkien yhteinen projekti. Jotta tämä olisi aidosti mahdollista, on mies- ja naisjärjestöjen toimintaedellytyksistä huolehdittava tasapuolisesti.

Miesjärjestöjen toimintaedellytyksiä rajoittaa tänä päivänä suuresti se, että niiden sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävä, ja miesten asemaa parantava kansalaisjärjestöaktivismi on täysin vapaaehtoistyön, vapaaehtoisten lahjoitusten ja jäsenmaksujen varassa. Valtion budjetista miesjärjestöt saivat tänä vuonna tasa-arvotyöhönsä tukea pyöreät 0 euroa. Naisjärjestöjen valtionapu, jota saavat Naisjärjestöjen keskusliitto ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry ja Monika-naiset liitto ry, vakinaistettiin vuonna 2007 yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Tänä vuonna nämä järjestöt saavat valtiolta yhteensä 318 000 euroa. Vuonna 2017 ne saivat valtionavustuksia 268 000 euroa ja vuonna 2018 samoin 268 000 euroa. Valtiolla siis on rahaa tasa-arvotoiminnan tukemiseen, mutta sitä ei jaeta tasapuolisesti mies- ja naisjärjestöille. Tämä on tasa-arvon kannalta merkittävä ongelma.

Epätasa-arvoinen rahanjako ei ole jäänyt huomaamatta. MJKL on jo kiinnittänyt huomiota miesjärjestöjen rahoitustilanteen epätasa-arvoisuuteen. Sosiaali- ja terveysministeriön miestyöryhmä korosti myös loppuraportissaan vuonna 2014 yhteisen tasa-arvopolitiikan tärkeyttä ja miesjärjestöjen tukemista. Toistaiseksi tilanne ei kuitenkaan ole korjaantunut.

Lisäksi eduskuntapuolueiden saamasta puoluetuesta osa on korvamerkitty puolueiden naisjärjestöjä varten. Ilman erillistä naisjärjestöä jokainen puolue saisi vähemmän puoluetukea. Tästä syystä jokaisella eduskuntapuolueella on oma naisjärjestönsä. Näillä järjestöillä on paljon valtaa etenkin puolueiden tasa-arvopoliittisten ohjelmien muotoilemisessa. Niinpä ei ehkä ole ihme, ettei miesnäkökulma ole näissä ohjelmissa yleensä kovinkaan vahvasti esillä. Jos osa puoluetuesta varattaisiin tasa-arvon nimissä poliittista miesjärjestötoimintaa varten, puolueiden tasa-arvopoliittiset ohjelmat, ja sitä myöten Suomessa harjoitettu tasa-arvopolitiikka, tasapuolistuisivat varmasti.

Nyt on korkea aika korjata tämä epäkohta. Uuden eduskunnan on varmistettava, että miesjärjestöt saavat yhtä lailla tukea valtion budjetista, kuin naisasiajärjestötkin saavat. GEF ry, ja MTA ry vaativat yhdessä tasa-arvoista rahoitusta miesjärjestöille.

 

Comments


bottom of page