top of page

Miesten tasa-arvo ry:n eduskuntavaalimanifesti 2015

Miesten ja naisten yhdenvertaisuus lain edessä on varmistettava

1. Tasa-arvolain tarkoituspykälä on muutettava sukupuolineutraaliksi.

2. Nykymuotoinen, vain miehiä koskeva, asevelvollisuus on korvattava tasa-arvoisella maanpuolustuksella. Palvelusta suorittavia miehiä ja naisia on kohdeltava tasa-arvoisesti.

3. Lapsensurma-rikosnimike on poistettava rikoslaista.

4. On teetettävä kattava ja puolueeton selvitys siitä, kohdellaanko rikosoikeudenkäynneissä syytettynä olevia miehiä ja naisia tasa-arvoisesti.

5. Oikeusvaltion perusperiaatteita, kuten syyttömyysolettamaa, on kunnioitettava, syytetyn sukupuolesta riippumatta.

6. Jos sukupuolikiintiöitä ja ns. positiivista erityiskohtelua käytetään tasa-arvotyössä, niitä on sovellettava myös niillä sektoreilla, joilla miehet ovat aliedustettuja ja heikommassa asemassa.

Kiintiöiden ja positiivisen erityiskohtelun on hyödytettävä tasapuolisesti molempia sukupuolia.

Yhdenvertaisen vanhemmuuden on toteuduttava

1. Erotilanteissa lapsen oikeus säilyttää suhteensa molempiin vanhempiinsa on aina turvattava, ja vieraannuttaminen on kiellettävä.

2. Jaottelusta etä- ja lähivanhempiin on luovuttava, ja vuoroasumisesta on tehtävä lähtökohta erotilanteissa.

3. Lapsilisät tulee jakaa tasan erovanhempien kesken, eikä elatusmaksuja tule määrätä, kuin niissä tilanteissa, joissa lapsen vuoroasuminen ei toteudu.

4. Isyyshuijausten estämiseksi miehellä tulee aina olla oikeus varmistua isyydestään dna-testauksen avulla.

5. Vanhempainvapaat on jaettava 6+6+6-mallin mukaisesti.

6. Sijaissynnytysjärjestelyt on sallittava.

7. Lisääntymisoikeuksien ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden tasa-arvoisesta toteutumisesta on huolehdittava.

Mahdollisuuksien tasa-arvoa on edistettävä

1. Koulutuksessa on asetettava ykkösprioriteetiksi se, että sukupuolierot oppimistuloksissa, koulumenestyksessä ja koulutukseen osallistumisessa poistetaan kaikilla koulutuksen asteilla.

2. Miesopettajien määrää on pyrittävä aktiivisesti lisäämään, jotta lapsille saataisiin positiivisia miehen malleja.

3. Kouluissa on siirryttävä käyttämään anonyymeja, standardoituja kokeita, jotta arvostelu olisi mahdollisimman oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kaikille.

4. Poikien ja tyttöjen väliset erot, kuten poikien myöhäisempi murrosikä, on otettava huomioon koulutuksessa.

5. Koulutuksessa ja kasvatuksessa lapsia ja nuoria on tuettava tekemään itsenäisesti ja vapaasti uraansa ja opiskelujansa koskevia valintoja, olivatpa nuo valinnat perinteisiä tai perinteistä poikkeavia.

6. Sanan- ja mielipiteenvapaus on turvattava tasa-arvokeskustelussa.

Miesnäkökulma on otettava mukaan tasa-arvotyöhön

1. Miesjärjestöille on, naisjärjestöjen tapaan, myönnettävä suora budjettirahoitus.

2. Miesjärjestöjen on oltava tasa-arvoisesti edustettuina kaikissa tasa-arvoelimissä ja viranomaisten järjestämissä tasa-arvo tilaisuuksissa.

3. Miesten asiaa ajamaan on saatava erillinen miesasiavaltuutettu.

4. Tasa-arvoasian neuvottelukunnan rakenne on uudistettava niin, ettei miesten asioita enää delegoida alemman tason jaostolle, vaan neuvottelukunnan on arvioitava automaattisesti kaikkia asioita myös miesnäkökulmasta.

5. Molempien sukupuolten on oltava tasapuolisesti edustettuina kaikissa tasa-arvoelimissä.

6. Suomen on huolehdittava miesnäkökulman tasa-arvoisesta huomioimisesta pohjoismaisessa yhteistyössä, EU:ssa ja YK:ssa.

7. Miesten oikeuksien edistämiseksi on solmittava kansainvälinen miesten oikeuksien sopimus.

8. Miestutkimusta on lisättävä.


Terveydellisestä ja sosiaalisesta tasa-arvosta on huolehdittava

1. Pojille on annettava HPV-rokote.

2. Eturauhassyöpäseulonnat on aloitettava ainakin riskiryhmään kuuluville miehille.

3. Erityisen haavoittuvassa asemassa oleville miesryhmille, kuten työttömille, on tarjottava kohdennettuja terveystarkastuksia.

4. Sosiaali- ja terveysviranomaisille on annettava erityistä koulutusta, jotta he osaisivat palvella miesasiakkaita nykyistä paremmin.

5. Asunnottomuuteen on puututtava tehokkaammin.

6. Tavoitteena on oltava se, että miehet saavuttavat naisten tason kaikilla hyvinvointia mittaavilla indekseillä vuoteen 2050 mennessä.

Työelämän tasa-arvoisuutta on lisättävä

1. Palkkatasa-arvon toteutumista on mitattava samapalkkaisuuden periaatetta kunnioittaen ja todellisuudessa tehdyt työtunnit huomioiden.

2. Miesten tasa-arvoisesti laskettu palkkataso tehtyä vuosityötuntia kohden on saatava nostetuksi naisten tasolle.

3. Miesten tekemät vuosityötunnit on saatava samalle tasolle naisten kanssa.

4. Vaarallisia ja raskaita töitä tekevien työturvallisuutta on parannettava.

5. Eläkejärjestelmää kehitettäessä on huomioitava se, että miesten eliniän odote on lyhyempi kuin naisten.

6. Koska työllistyminen erityisen vaikeaa ikääntyneille miehille, on heidän työllistämiseensä kiinnitettävä erityistä huomiota.

Kaikenlaista väkivaltaa on vastustettava

1. On aktiivisesti kampanjoitava kaikenlaista väkivaltaa vastaan, ei ainoastaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Miehiin kohdistuvaa väkivaltaa ei pidä enää vähätellä.

2. Lapsille ei-lääketieteellisistä syistä tehtävät ympärileikkaukset on kiellettävä.

3. Väkivallan miesuhreille on järjestettävä apua.

4. Koska raiskaukset ja muut seksuaalirikokset ovat vakavia rikoksia, ovat myös niitä koskevat perättömät rikosilmoitukset vakavia rikoksia. Perättömiin ilmiantoihin syyllistyvät on saatettava vastuuseen teoistaan.

5. Miesnäkökulma on nostettava esiin seksuaalista häirintää koskevassa keskustelussa.

Commenti


bottom of page