top of page

Miesten tasa-arvo ry:n hallitusohjelmatavoitteet

 1. Nykymuotoinen, vain miehiä koskeva, asevelvollisuus on korvattava tasa-arvoisella maanpuolustuksella. Palvelusta suorittavia miehiä ja naisia on kohdeltava tasa-arvoisesti.

 2. Alaikäisille kulttuurisista tai uskonnollisista syistä tehtävät ympärileikkaukset on kriminalisoitava.

 3. Julkisen talouden sukupuolivaikutuksista on teetettävä kokonaisvaltainen ja puolueeton selvitys.[i]

 4. Miesjärjestöille on taattava valtion budjetista tasa-arvoinen rahoitus naisjärjestöjen kanssa.[ii]

 5. Tasa-arvolaki ja rikoslaki on muutettava täysin sukupuolineutraaleiksi.

 6. Sukupuolierot oppimistuloksissa, koulumenestyksessä ja koulutukseen osallistumisessa on poistettava kaikilla koulutuksen tasoilla. Poikien ja miesten koulu- sekä opiskelumenestyksen parantamiseksi on koko koulutusjärjestelmää varhaiskasvatuksesta korkeakoulukseen muutettava määrätietoisesti pojille ja miehille sopivampaan suuntaan.

 7. Viranomaisten on aktiivisesti kampanjoitava kaikkea väkivaltaa vastaan väkivallantekijän tai uhrin sukupuolesta riippumatta. Jokaisen henki ja terveys on yhtä arvokas, joten jokaisen turvallisuus on taattava yhtäläisesti. Tasa-arvon edistäminen ei voi olla nollasummapeliä.

 8. Lapsen oikeus molempiin vanhempiinsa on turvattava myös vanhempien erotessa. Erotilanteessa vuoroasumisesta on tehtävä lähtökohta, ja jaottelusta etä- ja lähivanhempiin on luovuttava. Kun vuoroasuminen toteutuu, on vanhempia tuettava tasa-arvoisesti. Esimerkiksi lapsilisät on jaettava tasan, eikä elatusmaksuja enää tarvita. Vieraannuttaminen on kriminalisoitava.

 9. Isyyshuijauksista on tehtävä loppu teettämällä isyyden varmistamiseksi aina automaattisesti DNA-testi. Isien osuutta vanhempainvapaista on kasvatettava, mutta myös perheiden omille valinnoille vanhempainvapaiden käytössä on jätettävä tilaa, ja näitä valintoja on kunnioitettava.

 10. Rikoslaissa raiskaus on yksinkertaisesti määriteltävä toisen pakottamiseksi sukupuoliyhteyteen vasten toisen tahtoa. Syyttömyysolettamasta on pidettävä ehdottomasti kiinni ja perättömiin rikosilmoituksiin on puututtava ankarasti.

 11. Sukupuolen vaikutuksesta rikostuomioihin on teetettävä tutkimus.

 12. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto (kuten HPV-rokote ja syöpäseulonnat) on järjestettävä myös pojille ja miehille.

 13. Tavoitteeksi on otettava se, että miehet saavuttavat naisten tason kaikilla hyvinvointimittareilla vuoteen 2050 mennessä.

 14. Palkkatasa-arvon on toteuduttava samapalkkaisuuden periaatetta kunnioittaen ja todellisuudessa tehdyt työtunnit huomioiden. Nämä tosiasiat on huomioitava myös tilastoinnissa.

 15. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistymisen arvioinnissa on siirryttävä käyttämään BIGI-tasa-arvo-indeksiä[iii], joka ottaa muita tasa-arvovertailuja paremmin huomioon miesten oikeudet ja tasa-arvo-ongelmat.

 16. Politisoituneen ja pseudotieteellisen sukupuolentutkimuksen rahoittaminen julkisilla varoilla on lopetettava.

 17. Jos sukupuolikiintiöitä ja ns. positiivista erityiskohtelua käytetään tasa-arvotyössä, niitä on sovellettava myös niillä sektoreilla, joilla miehet ovat aliedustettuja ja heikommassa asemassa. Kiintiöiden ja positiivisen erityiskohtelun on hyödytettävä tasapuolisesti molempia sukupuolia.

 18. Tasa-arvoasian neuvottelukunnan (TANE) rakenne on uudistettava niin, ettei miesten asioita enää delegoida alemman tason jaostolle, vaan neuvottelukunnan on arvioitava automaattisesti kaikkia asioita myös miesnäkökulmasta. Molempien sukupuolten ja miesasiajärjestöjen on oltava tasa-arvoisesti edustettuina kaikissa tasa-arvoelimissä.

 19. Miesten asiaa ajamaan on saatava erillinen miesasiavaltuutettu.

 20. Suomen on huolehdittava miesnäkökulman tasa-arvoisesta huomioimisesta pohjoismaisessa yhteistyössä, EU:ssa ja YK:ssa. Miesten oikeuksien edistämiseksi on solmittava kansainvälinen miesten oikeuksien sopimus.

Comments


bottom of page