top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry:n hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027

1. Poikien alisuoriutumiseen peruskoulussa puututaan poikaerityisillä toimilla


Suomessa ero poikien ja tyttöjen koulumenestyksen välillä on PISA-tutkimuksessa mukana olevien maiden suurin – poikien tappioksi. On arvioitu, että peruskoulun jälkeen joka kahdeksannen pojan lukutaito ei riitä jatko-opintoihin tai pärjäämiseen työelämässä. Maallamme ei inhimillisesti tarkasteltuna eikä kilpailukykymme kannalta ole varaa poikien unohtamiseen.


On ilmeistä, että koulunkäynnin nykyiset normit ja käytännöt sopivat paremmin tytöille kuin pojille. Asiasta on myös tutkimustietoa. Lisäksi yhteiskunnassamme suhtautuminen tyttöihin ja nuoriin naisiin on huomattavasti palkitsevampaa ja kannustavampaa kuin suhtautuminen poikiin ja nuoriin miehiin. Esimerkiksi tyttöjen päivänä tyttöjä on kutsuttu tutustumaan pääministerin, kaupunginjohtajien tai päätoimittajien työhön ja useat näkyvät poliitikot, mediat ja julkimot ovat kertoneet avoimesti olevansa tyttöjen puolella. Poikien puolelle ei poliitikkoja ole asettunut, poikien päivää ei juhlita eikä pojilla ole pääsyä tuuraamaan johtajia. Näin massiivinen, sukupuolittunut ja tarkoituksellinen syrjintä aikuisten taholta on erittäin vahingollista pojille, jotka ovat tuntevia yksilöitä siinä missä tytötkin.


Mielestämme poikien huonon peruskoulumenestyksen korjaamiseksi on tutkittava mahdollisuus koulunkäynnin aloittamisiän optimointiin. Lisäksi tarvitaan toimenpideohjelma, jossa oppimiseen vaikuttavina tekijöinä huomioidaan ainakin motivaatiotekijät, temperamentin sukupuolittuneet vaikutukset, sosiaaliset ja kognitiiviset taidot ja niiden kehittyminen sekä opettajien sukupuolijakauman vaikutus. Ohjelman avulla kouluun ja yhteiskuntaan on luotava poikienkin menestystä tukevia käytänteitä.2. Asevelvollisuus ja siviilipalvelusvelvollisuus muutetaan sukupuolesta riippumattomiksi


Perustuslaki kieltää henkilön asettamisen eri asemaan sukupuolen perusteella ilman hyväksyttävää perustetta. Mitään hyväksyttävää perustetta vain miehiä koskevalle asevelvollisuudelle ei ole maassamme koskaan käsitelty missään päätöksenteon vaiheessa.


Naisten vapaaehtoinen asepalvelus Suomessa ja Norjan ja Ruotsin sukupuolineutraalit ja valikoivat asevelvollisuusjärjestelyt ovat osoittaneet, että naiset voivat menestyä useissa asepalveluksen tehtävissä - velvoitetaanhan keskimääräistä heikommat miehetkin. Puolustusvoimissa on paljon erilaisia ominaisuuksia vaativia tehtäviä.


Ikäluokkien pienentyminen uhkaa asevelvollisuusarmeijamme vahvuuden ylläpitoa tulevaisuudessa. Voimaan tullessaan myös suunniteltu laki sukupuolen vahvistamisesta saattaa vaikuttaa asevelvollisten määrään alentavasti.


Mielestämme asevelvollisuus on muutettava sukupuolesta riippumattomaksi ja koko ikäluokkaa velvoittavaksi. Ikäluokan soveltuvista henkilöistä asepalvelukseen otettaisiin ensin vapaaehtoiset ja sen jälkeen, tarpeen vaatiessa, määrättäisiin ei-vapaaehtoisia niin, että haluttu vahvuus saavutettaisiin. Malli toimii hyvin Norjassa, vieläpä vapaaehtoisten varassa.


Niille, jotka eivät halua, pääse tai valikoidu asepalvelukseen, järjestetään sisällöllisesti uudelleenarvioitu aseeton ”siviilipalvelus”, joka koostuu koulutuksesta ja toiminnasta esimerkiksi kriisienhallinnan, pelastusalan, kyberturvallisuuden, sosiaalialan tai terveydenhuollon tehtävissä.3. Laki naisten ja miesten tasa-arvosta muutetaan sukupuolineutraaliksi


”Tasa-arvolain” 1 §:ssä sanotaan lain tarkoituksena olevan mm. parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.


Muuttuvassa yhteiskunnassa ja sen tasa-arvoon pyrkivissä lakisisällöissä on väärin asettaa toinen sukupuoli eritysasemaan toiseen nähden, kun mitään mittaria tilanteen ja sen muuttumisen arviointiin ei ole olemassa. Miehillä asevelvollisuus on todellinen hidaste työelämässä. Vastaavaa konkreettista hidastetta ei ole naisilla. Miestyypillisiä ongelmia ovat myös työttömyys ja syrjäytyneisyys. Naisten ansiotaso on miesten ansiotason alapuolella, mutta myös heidän tekemien työtuntien määrä on pienempi.


Ongelmallista on myös se, että ilmaus ”erityisesti työelämässä” sallii periaatteessa naisten asettamisen miesten edelle muuallakin kuin työelämässä.


Mielestämme laki naisten ja miesten tasa-arvosta tulee muuttaa sukupuolineutraaliksi ja sen pitää olla tasa-arvoinen.

Comments


bottom of page