top of page

Miesten tasa-arvo ry:n EU-vaalimanifesti

1) EU:n on ryhdyttävä toimiin, jotta YK:ssa laadittaisiin kansainvälisesti velvoittava miesten oikeuksien sopimus. Sopimusta tarvitaan, jotta miesten ihmisoikeudet tulisivat viimein tasa-arvoisesti tunnustetuiksi ja turvatuiksi kaikkialla EU:ssa ja YK:ssa ja jotta miesten kaikkinainen syrjintä kiellettäisiin.

2) EU:n on varmistettava, että jäsenvaltiot kunnioittavat lapsen oikeuksia. EU:n on ryhdyttävä toimiin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät kunnioita lapsen oikeuksia, kuten lapsen oikeutta vanhempiinsa.

3) EU:n on kiellettävä miehiin kohdistuva lainsäädännöllinen sukupuolisyrjintä (esimerkiksi vain miehiä koskeva asevelvollisuus) kaikissa muodoissaan. Jäsenvaltioilta on vaadittava kattava selvitys ja varmuus siitä, etteivät miehet tule koskaan sukupuolensa vuoksi syrjityiksi viranomaistoiminnassa tai tuomioistuimissa.

4) EU:n tasa-arvoelimissä on vahvistettava miesasiaosaamista ja miesedustusta. EU:n tasa-arvoinstituutin on käytettävä puolet resursseistaan miesten tasa-arvo-ongelmien kartoittamiseen ja miesten oikeuksien edistämiseen. Jäsenmaita on kannustettava miestutkimuksen lisäämiseen. Miesasiajärjestöjen asiantuntemus on otettava hyötykäyttöön EU-tasolla.

5) EU-parlamentin on tuettava sananvapautta ja demokratiaa sekä kansalaisaktivismia. Suunnitelmista kieltää antifeministinen puhe on irtisanouduttava jyrkästi.

6) EU:n tasa-arvobarometriä on uudistettava siten, että se mittaa myös miesten oikeuksien ja hyvinvoinnin toteuttamista sekä miesten tasa-arvo-ongelmien ratkaisemista. EU:ssa tasa-arvon toteutumista on aina arvioitava sekä mies- että naisnäkökulmasta. Sukupuolivaikutusten arviointia on vahvistettava EU-lainsäädännön valmistelussa ja se on toteutettava tasapuolisesti.

7) EU:n on tuomittava kaikenlainen väkivalta, myös miehiin kohdistuva. EU:n on ryhdyttävä aktiivisiin toimiin miehiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Yksipuoliset, pelkästään naisten kokemuksia mittaavat, tutkimukset on lopetettava.

8) EU:ssa palkkakartoitukset on tehtävä samapalkkaisuuden periaatetta kunnioittaen, eli todellisuudessa tehdyt työtunnit huomioiden.

9) EU:n on taattava se, että osakkeenomistajilla on oikeus vapaasti päättää sitä, kuka tai ketkä heidän omistamaansa yritystä johtavat. Sukupuoli ei saa olla valintakriteeri muussakaan rekrytoinnissa EU:ssa, vaan kaikkia hakijoita on kohdeltava tasa-arvoisesti.

10) EU:ssa on turvattava kansalaisten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja lisääntymisoikeuksien toteutuminen tasa-arvoisesti.

11) EU:n kilpailukyvyn parantamiseksi ja hyvinvoinnin varmistamiseksi on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, että poikien koulumenestys, oppimistulokset ja koulutukseen osallistuminen nousevat tyttöjen tasolle. Koulutuksen tasa-arvoisuuden edistämiseen on suunnattava varoja EU:n budjetista.

12) EU:n tavoitteena on oltava se, että miehet saavuttavat EU:ssa naisten tason kaikilla hyvinvointia mittaavilla indekseillä vuoteen 2050 mennessä.

Comentarios


bottom of page