top of page

Miesten tasa-arvo ry:n kannanotto hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan 2016 – 2019

Miesten tasa-arvo ry 24.5.2016

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMA 2016 – 2019

Miesten tasa-arvo ry lausuu hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta vuosille 2016 – 2019 seuraavaa:

1. Ohjelmassa edelleen kahtiajako mies- ja naisnäkökulmaan

Tasa-arvo käsitteenä tarkoittaa jo lähtökohtaisesti sekä naisten että miesten tasa-arvoista kohtelua. Ohjelmassa on kuitenkin edelleen ja perinteisellä tavalla käsitelty erikseen mm. naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä asiatasolla että toimenpidetasolla. Ohjelmassa puhutaan naisiin kohdistuvan väkivallan vähentymisestä, mutta miesten kokeman väkivallan määrän lisääntymisestä ei ohjelmassa ole mainintaa. Eräiden tutkimusten mukaan mm. miehiin kohdistuva parisuhdeväkivalta on lisääntynyt. Todellisuudessa molemmat sukupuolet kokevat yhtä paljon yhtä vakavaa väkivaltaa (fyysistä, henkistä) sekä perheissä että niiden ulkopuolella. Ongelmien ja kehittämistavoitteiden pilkkominen jo lähtökohtaisesti nais- ja mieskategorioihin ei edistä kokonaisvaltaista ja todellista tasa-arvoisuuteen perustuvaa käsittelytapaa. Ohjelmassa ei ole kuitenkaan eräiden asioiden osalta todettu mitään sukupuolirooleista, joten ohjelman lukijalle jää eräissä kohdin epäselväksi kuten mm. väkivallan tekijöille tarjottavan lisäavun osalta sen kohderyhmä. Miesten tasa-arvo ry lausuu, että tässäkin kohtaa lisäapua tulee kohdentaa tasapuolisesti ja tarpeen mukaan molemmille sukupuoliryhmille.

Sovittelun rajaaminen toimenpidevaihtoehtojen ulkopuolelle naisiin tai miehiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdevakivallan tapauksissa saattaa olla perusteltua tilanteissa, joissa väkivalta on oikeuslaitoksen antaman tuomion perusteella tai muuten luotettavasti todennetulla tavalla selvää. Tässä kohtaa tulee myös mainita sovittelun rajaaminen ulkopuolelle miehiin kohdistuvan väkivallan tilanteissa. Edelleen Miesten tasa-arvo ry lausuu, että mm. avioeroprosesseissa ei ole harvinaista, että toinen puolisoista saattaa väittää/syyttää/ilmiantaa puolisonsa lähisuhdeväkivallan tekijäksi saadakseen etua mm. tulevassa lasten huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskevassa oikeusriidassa, tai muussa vastaavassa omaa etua tavoiteltaessa tilanteessa, joka ei ole harvinaista. Tältä osin Miesten tasa-arvo ry lausuu, että tämän kaltainen menettely, jossa toinen osapuoli tietoisesti ja tahallisesti syyttää/väittää avioerotilanteessa tai muussa vastaavassa tilanteessa ilman perustetta ja omaa etua tavoitellakseen toisen syyllistyneen väkivaltaan tai sillä uhkailuun tulee tällainen menettely saada asianmukaiseen jatkoviranomaisselvittelyyn. Miesten tasa-arvo ry:n tiedossa on, että ko. perusteettomia väitteitä esitetään paljon tiedettyä enemmän mm. lasten huoltajuutta koskevien oikeudenkäyntien yhteydessä. Lähisuhdeväkivaltaan saatetaan myös viitata oikeusprosesseissa välillisesti ja epäsuorasti vetoamalla toisen puolison ja lasten välttämättömään tarpeeseen lähteä hyvissä ajoin turvakotiin tai muualle turvaan. Turvakotilausumia tuodaan tämän jälkeen todisteena (kirjallisena tai ainakin suullisesti) avioero- ja huoltajuusoikeudenkäynteihin, vaikka kyseiseen tilanteeseen ei ole liittynyt eikä todennäköisesti olisi edes liittynyt mitään todistettua tai ilmeistä koettua uhkaavaa väkivaltaa. Oletettavaa on, että useissa tapauksissa tämän kaltaisilla turvakotilausumilla/-maininnoilla on vaikutusta oikeuden lopputulokseen. Miesten tasa-arvo ry siis haluaa tuoda esille, että väkivallan tai lähisuhdeväkivallan perustellulla tai perustelemattomalla esiintuomisella on käytännössä valtavan suuri merkitys esimerkiksi lasten oikeuteen elää tasaveroisesti molempien vanhempien kanssa avioeron jälkeen. Kyseiset perusteettomat väitteet ovat myös omiaan vaarantamaan väitteiden kohteeksi joutuneen henkilön yleistä hyvinvointia ja voivat pahimmallaan johtaa monenlaisiin tragedioihin. Tämän tyyppiset asiat vaikuttavat myös aina merkittävällä tavalla lasten hyvinvointiin.

2. Poikien ja miesten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Miesten kuten naisten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on varmasti omiaan edistämään tasa-arvoisuutta. Tilannekuvan selvittämisen ja toimenpide-ehdotusten tulisi huomioida molempien sukupuolten tilanteen kehittyminen ja tarpeet. Ohjelmassa on todettu hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen, mikä tarkoittaa tilanteen kehittymistä monelta osin naisten hyväksi. Myös mieskuvan laajentuminen tuo ohjelmassa todetulla tavalla lisähaasteita nimenomaan miesten ja poikien asemaan.

Miesten tasa-arvo ry toteaa, että tehokkain ja samalla myös kustannustehokkain keino on puuttua ennakoitaviin ongelmiin etukäteen ja ennaltaehkäisten. Esimerkiksi HPV-rokotukset ovat perusteltuja myös poikien osalta, vaikkakin niitä tällä hetkellä on tarjolla ilman kustannuksia ainoastaan tytöille. Samoin miehillä tulisi olla mahdollisuus samassa laajuudessa kuin naisille päästä miehille tyypillisten syöpien syöpäseulontoihin ja syöpätutkimuksiin. Alkoholisimi ja itsemurhat ovat myös asioita, joita voidaan merkittävässä määrin ennalta ehkäistä paitsi riittävän tehokkaalla varhaisella puuttumisella niin myös muilla ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä. Vakavaa terveydellinen uhka poikien terveyden osalta on edelleen myös poikien ei-lääketieteellisissä tarkoituksissa tehdyt ympärileikkaukset, joiden tekemistä rajoittaisi ennalta ehkäisevästikin tehokkaimmin niiden tekeminen viipymättä laittomaksi. Poikien ympärileikkausten kaikki riskit (kuolemat, vakavat terveysongelmat ja seksuaaliset ongelmat) ovat nykyisen tietämyksen ja tutkimusten nojalla samaa luokkaa kuin tyttöjenkin.

Miesten ja poikien osalta on tutkimustietoa lisääntyvistä ongelmista mm. opiskelumenestyksen ja syrjäytymisen osalta. Tasa-arvo-ohjelman yhdeksi keskeiseksi painopisteeksi olisikin Miesten tasa-arvo ry:n mielestä otettava miesten ja poikien toimintaedellytysten selvittäminen ja kehittäminen, jonka pohjalta luodaan konkreettisia toimenpiteitä. Ohjelmassa todettu tavoite, että painopisteeksi otetaan esimerkiksi terveiden elämäntapojen osalta ainoastaan ne miehet ja pojat, joiden terveysriskit ovat suurimmat, ei ole riittävä tavoite tehokkaan ennalta ehkäisevän toimintatavan kannalta.

Konkreettisen tavoitteena ohjelmaan Miesten tasa-arvo ry esittää, että koulu- ja muita oppimisympäristöjä varten kehitetään ja otetaan myös käyttöön poikien oppimista edistäviä pedagogisia menetelmiä. Kouluympäristön kehittämisessä tulee ottaa huomioon nykyistä enemmän poikien tarpeita. Ns. poikaystävällisempi kouluympäristö on omiaan parantamaan koululaitoksen mielekkyyttä, mikä varmasti näkyy poikien parantuneena koulumenestyksenä, vähentyvänä syrjäytymisenä/kouluongelmina sekä lisääntyvänä jatko-opiskeluhalukkuutena. Hälyttävinä esimerkkeinä voidaan jo pitää, että koulutusta vaille jääneiden osuus on suurempi miehillä. Tämä ongelma, jota jo nyt voidaan pitää kansallisena tragediana on myös taloudellisesti suuri taloudellinen ja humanitäärinen menetys. Miesten tasa-arvo ry tuo esiin, että edelleen poikien ja miesten intimiteettisuoja yleisissä saniteettitiloissa on puutteellinen. Tähän on kehitettävä vastaavat intimiteettisuojan ratkaisut yleisiin saniteettitiloihin kuin naisillakin on. Asia on tällä hetkellä sukupuolittunut ja erityisesti pojat, mutta myös miehet kärsivät nykytilanteesta.

Edelleen ohjelmassa todetaan vahvistettavan isien asemaa tasavertaisena vanhempana neuvolapalveluissa. Miesten tasa-arvo ry:n mielestä tämän hetkiset neuvolapalvelut eivät huomioi läheskään riittävässä määrin isien asioita, ongelmia ja toiveita lasten, puolison ja koko perheen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Ohjelmaan tulisi ottaa kunnianhimoinen tavoite, että neuvolapalveluja kehitetään siten, että ne tarjoavat tasaveroiset palvelut molemmille vanhemmille. Pelkkä oppaiden ja koulutuksen lisääminen neuvolahenkilöstölle ei riitä, vaan tarjolla olevia neuvolapalveluja tulee kehittää isien ja koko perheen tarpeita vastaavaksi. Tämän kehitystyön onnistuvuutta olisi hyvä myös mitata esim. isien/molempien vanhempien kävijämäärien lisääntymisellä. Miesten tasa-arvo ry näkee erityisen tarpeellisena, että avioerojen ja parisuhteeseen liittyvien ongelmien ennalta ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi ajoissa on tarjolla ilmaisia/edullisia asiantuntijapalveluja (parisuhdeterapia, psykologit, perheen talousongelmiin liittyvät asiat, mielenterveysongelmat yms.), joita saa mahdollisimman helposti, nopeasti ja ilman työlästä hakubyrokratiaa. Tällä hetkellä mm. jonot parisuhdesovitteluun ja ennalta ehkäiseviin palveluihin ovat kuukausien (Helsingissä 3-4 kk) mittaisia erityisesti isoimmissa kaupungeissa. Tämä on osoitus täysin puutteellisesta panostuksesta ennalta ehkäisevään toimintaan tällä hetkellä. Ohjelmassa on todettu kehitettävän eroamassa olevien eropalvelua, minkä senkin kehittäminen on toki tärkeää, mutta yksinomaan kyseisen palvelun kehittäminen on ennaltaehkäisevyyden kannalta jo myöhäistä.

3. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen

Tasa-arvo työelämässä edellyttää, että myös kustannukset esimerkiksi perhevapaista jakautuvat nykyistä tasaisemmin mies- ja naisvaltaisten alojen kesken. Ohjelmassa on tältä osin omaksuttu malli, että naisten tasa-arvoisuutta kehitetään maksamalla naisen työnantajalle 2.500 euron kertakorvaus. Miesten tasa-arvo ry katsoo, että toimivampi ja pidempikestoinen malli on tasata perhevapaista aiheutuvia työnantajakustannuksia ja muita sivukustannuksia järjestelmän sisällä. Tästä ei kuitenkaan ole liene saavutettu vuosien saatossa riittävää yksimielisyyttä työmarkkinajärjestöjen kesken, joten ohjelmassa on päädytty kyseiseen kertakorvausesitykseen. Kertakorvausjärjestelmän ongelma saattaa kuitenkin olla se, että kyseinen lisäerä on helppo karsia tulevien lisäsäästötarpeiden ilmetessä tai poliittisten linjausten muuttuessa. Edelleen Miesten tasa-arvo ry lausuu tältä osin, että kyseinen lisäkorvaus edistää naisten tasa-arvoista kohtelua ja jättää miesten aseman täysin entiselleen perhevapaiden tasaisemman jakautumisen osalta. Naiset pitävät joka tapauksessa äitiysvapaansa ja hyvin todennäköisesti tämän jälkeen myös suuremmassa määrin muut perhevapaansa. Kyseessä voisi väittää olevan jopa jonkinlaisen yritystuen tai tulonsiirron valtiolta naisvaltaisten toimialojen tukemiseksi. Voisi myös kysyä, että onko ohjelmassa esitetyllä mallilla kielteisiä vaikutuksia miesten mahdollisuuksiin pitää lisääntyvässä määrin perhevapaita kun miehen työnantaja ei saa mitään rahallista tukea.

4. Lapsen huolto sekä tapaamisoikeus

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö on Suomessa jäänyt jopa vuosikymmeniä jälkeen modernimpaa eli tasa-arvoisempaa käytäntöä noudattavista länsimaista. Oikeuskäytännössä on aika ajoin tullut ilmi tasa-arvoisempia yksittäisiä oikeustapauksia mm. huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyen, mutta ne ovat jääneet poikkeusluontoiseksi. Suomen lapsi- ja perheoikeusasiantuntijat ovat julkisuudessa kiistelleet paljon muun muassa ns. vuoroviikkojärjestelmän sopivuudesta lapsen edun ja vanhempien tasa-arvoisen kohtelun näkökulmista. Muissa maissa kuten Ruotsissa sen sijaan on jo vallitsevana järjestelmänä omaksuttu vuoroviikkojärjestelmä ja molempien todellinen lasten yhteishuoltajuuskin on mahdollista.

Miesten tasa-arvo ry lausuu tältä osin, että tulevassa lakimuutoksessa tulee ensijaiseksi tulkintaperiaatteeksi ottaa lapsen oikeus yhtäläisesti molempiin vanhempiinsa. Tämän tulee tarkoittaa oikeaa yhteishuoltajuutta ja molempien vanhempien samanarvoista tapaamisoikeutta. Tällä hetkellä voimassa oleva lainsäädäntö, jonka mukaan lasten ns. kirjallaolo on mahdollista vain toisen vanhemman luona, ei tosiasiallisesti ole läheskään tasa-arvoinen. Edelleen laajasti eri oikeusasteissa noudatettu käytäntö, että toisen vanhemman vastustaessa tasapuolista tapaamisoikeutta vedoten omaan näkemykseensä lasten edusta on täysin vastoin tasa-arvoista kohtelua. Huolto- ja tapaamisoikeus asioissa tehtävien olosuhdeselvitysten laadintaan on panostettava lisäresursseja, sillä nykyisellään hätäinen selvityskäytäntö kostautuu pääsääntöisesti isien olosuhteiden päällisin puolin läpikäymiseen. Usein kiireinen selvitys saattaa perustua valtaosin äidin esittämiin näkemyksiin jopa isän olosuhteista. Kunnallisilla olosuhdeselvitystentekijöillä on pitkät jonot, joten palveluja myös tilataan lisääntyvässä määrin yksityisiltä palveluntuottajilta, jolloin taas yhtenäinen käytäntö saattaa vaarantua. Nykyisen huolto- ja tapaamisoikeuden mukaan isä voi saada lasten huoltajuuden käytännössä vain äidin ollessa rappioalkoholisti tai väkivaltainen lapsia kohtaan. Sen sijaan äiti saa lasten huoltajuuden usein automaattisesti ja isä ainoastaan joka toinen viikonloppu tapaamisoikeuden pelkästään. Perusteluiksi riittää usein vaikkapa äidin väitteet isän liiallisesta työorientoitumisesta tai, että äidillä vaan on parempi lapsisuhde. Isien syrjäyttäminen tasa-arvoisesta huoltajuudesta ei voi perustua oletuksiin, vanhakantaisiin ajattelutapoihin eikä huonolaatuisen selvitysprosessin yksipuolisiin ja objektiivisesti varmistamattomiin väitteisiin. Useat tutkimukset osoittavat, että lapselle on tärkeää viettää arkea molempien vanhempien kanssa. Jollei näin toteudu, lapsella on selvästi suurempi taipumus käyttää päihteitä, pudota opinnoista, masentua ja ylipäänsä syrjäytyä yhteiskunnasta. Lapsen edun voidaan suoranaisesti katsoa edellyttävän vuoroviikko huoltajuutta. Tämän tasa-arvoisen lapsen huoltomuodon muodolliseen epäämiseen ei tule voida käyttää äidin perustelemattomia väitteitä esim. isän liiallisesta työorientoitumisesta tai äidin omia väitteitä hänen suuremmasta sitoutumisesta lapsen kasvatukseen. Molemmat vanhemmat on lähtökohtaisesti nähtävä samanarvoisina huoltajina. Nykyisin lapsen isä nähdään lähinnä lastensa hoitajana joka toinen viikonloppu eikä osaavana huoltajana. Isättömyys on tunnistettu maailmanlaajuisena ongelmana ja väitteet isien haluttomuudesta olla läsnä lastensa elämässä ovat olleet täysin perättömiä. Tämä seikka käy ilmi selkeästi jo siitä, miten isät taistelevat oikeudestaan olla lasten yhdenvertaisia huoltajia. Isien syrjinnällä lasten huoltajuusasioissa on usein myös hyvin vakavia seuraamuksia, sillä pahimmillaan lapsistaan pakolla erotetut isät voivat ajautua alkoholiongelmiin tai jopa itsemurhiin. Unohtamatta mitä kyseinen eristäminen saattaa aiheuttaa lasten hyvinvoinnille jopa koko heidän elinikänsä ajan.

Edelleen Miesten tasa-arvo ry lausuu, että tulevassa tasa-arvo-ohjelmassa tulee ottaa myös kantaa ns. vieraannuttamiseen. Tällä tarkoitetaan toimintaa, jossa toinen vanhemmista syyllistyy tahallaan ja tietoisesti toimintaan, jonka tarkoituksena on erkaannuttaa ja vieraannuttaa toista vanhempaa lapsistaan. Tämä toiminta tulee olla lainsäädännössä nimenomaisesti kiellettyä, virallisen syytteen alaista ja riittävän tehokkaasti sanktioitua. Lapsella on oikeus sosiaalisiin ja yhdenvertaisiin suhteisiin molempiin vanhempiinsa, jota tulee tarvittaessa edistää myös lainsäädännöllisin keinoin.

5. Tasa-arvoinen maanpuolustus ja siihen osallistuminen

Miesten tasa-arvo ry ottaa kantaa vain miehiä koskevaan asevelvollisuuteen, joka on vakavaa syrjintää. Kyseinen eriarvoinen kohtelua eriarvoistaa naisia ja miehiä. Naiset ovat pärjänneet hyvin vapaaehtoisessa asepalveluksessa, josta on jo useiden vuosien kokemus. Tämän vuoksi ei ole esitettävissä perusteltuja syitä, miksi asevelvollisuus ei voisi kuulua samalla tavalla naisille kuin se on kuulunut vuosikausia jo miehillekin.

Puolustusvoimilla on tietty vuotuinen tarve kouluttaa reserviin tai kantahenkilökuntaan ihmisiä eri tehtäviin. Mikäli asevelvollisuus laajennettaisiin myös naisia koskevaksi ei se aiheuttaisi lisäystarpeita esimerkiksi Puolustusvoimien kalustotäydennyksille, majoitustilojen lisäämiselle eikä puolustusmenoihinkaan. Tämä sillä edellytyksellä, että tasa-arvoiseen asevelvollisuuteen siirtyminen hoidetaan hallitusti. Päinvastoin on nähtävissä useita hyötyjä kuten, että puolustuskykymme tulisi kasvamaan, kun asepalveluksen suorittaisivat parhaimmat ja motivoituneimmat yksilöt, miehet ja naiset yhtälaisesti.

Muutosprosessi voidaan hoitaa hallitusti esimerkiksi niin, että kaikki naiset ja miehet määrätään kutsuntoihin. Kutsuntojen yhteyteen voidaan liittää pääsykoe, joka on läpäistävä samoilla kriteereillä sukupuolesta riippumatta. Ne naiset ja miehet, jotka eivät läpäise pääsykoetta ja jäävät ns. yli, velvoitetaan hoitamaan vastaava aika palkattomasti yhteiskunnan hyväksi, kuten siviilipalveluksen suorittavat velvoitetaan nykyisellään. Tällä menettelytavalla saadaan samalla talkooapua talousvaikeuksissa ponnistelevalle Suomelle nyt ja myöhemminkin. Meillä kaikilla on oltava sukupuoleen katsomatta velvollisuus palvella Suomea.

6. Miesten tasa-arvo ry esittää lisättäväksi ohjelmaan konkreettisina asioina ja tavoitteina

6.1. Poikien ympärileikkaukset tulee kieltää ja sanktioida Suomen lainsäädännössä yksityisyyttä, henkilön itsemääräämisoikeutta ja fyysistä koskemattomuutta loukkaavina tekoina. Tiedotusta ja valvontaa leikkausten ennalta ehkäisemiseksi tulee tehostaa.

6.2. Seksuaalinen väkivalta liitetään pääsääntöisesti naisiin kohdistuvaksi, mutta myös pojat/miehet kokevat sitä. Seksuaalinen väkivaltakin on asia, jota tulee käsitellä tasa-arvoisesti molempien sukupuolten tilanteen selvittämiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Erityisesti kansainvälisesti aiheesta on jo useita tutkimuksia, joiden mukaan tilanne vaatii toimenpiteitä myös poikiin ja miehiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan osalta.

6.3. Miesten syrjäytymisen hälyttävimpiä merkkejä ovat itsemurhat, joista valtaosa yhä edelleen kohdistuu miesten osalle. Viimeisimpien tilastojen mukaan yli 800 ihmistä tekee vuosittain itsemurhan, kun Suomen liikenteessä kuolee vuosittain nykyään reilusti alle 300 ihmistä. Nimenomaan miessukupuolta rasittavien itsemurhien ennalta ehkäisyä tulee edelleen tehostaa eikä hieman laskeneisiin itsemurhalukuihin tule suhtautua resursseja vähentäen.

6.4. Asunnottomuus kohdistuu pääsääntöisesti miehiin. Asunnottomuuden syynä voi olla alkoholismi, terveydentilaan liittyvät ongelmat, työttömyys, avioero, pakolaisuus ym. Usein miehiin pääosin kohdistuvan asunnottomuuden taustalla on jo ennestään pääosin miehiin kohdistuvia muita perusongelmia, kuten alkoholismi. Puhutaan ongelmien kertaantumisesta, jolloin asunnottomuuskaan ei välttämättä ole aivan ennakoimatonta. Muihin ongelmiin asianmukaisesti tukea antamalla vaikutetaan myös asunnottomuuden vähentämiseen.

6.5. Miesten yleinen terveydenhuolto ja yhdenveroinen kohtelu. Muun muassa HPV-rokote on tytöille ilmainen, mutta ei pojille. Lääketieteellistä tutkimustietoa on kuitenkin siitä, että ko. rokote ennalta ehkäisee myös miehille mahdollisesti tulevia syöpätapauksia.

6.6. Pohjoismaisessa tarkastelussa erityinen suomalaisten miesten silmiinpistävä ongelma on maanmiestemme ylivoimaisesti lyhin elinikä. Tasa-arvoista politiikkaa ja sen toimenpiteitä laadittaessa tulee ottaa huomioon myös pohjoismainen ja kansainvälinen ympäristö, jossa suomalainen mies on tämän asian osalta ilmeinen väliinputoaja. Syitä on varmasti useita, mutta sekään ei saa estää ottamasta ongelmaa tosissaan.

6.7. Tasa-arvoisesta olosuhdeilmastosta miesten ja naisten välillä on viime aikoina keskustelu paljon. On puhuttu mm. miesten väheksymisestä mm. konkreettisissa arjen parisuhteissa. Myös vähemmän kouluttamattomien, enemmän työttömien ja sairaampien miesten asema on noussut esille jopa parisuhteiden muodostamisen edellytysten heikentymisenä. Nämäkin ovat sellaisia arjessa ja mediassa esille tulleita ”heikkoja signaaleja”, joiden esille tulo edellyttää reagoimista ja asioiden selvittämistä.

6.8. Poikien ja miesten intimiteettisuojan nostaminen samalle tasolle julkisissa saniteettitiloissa kuin tyttöjen ja poikienkin. Pojat ja miehet ovat tuoneet esille tämän hetkisen tulkinnan ongelmana, että naispuoleinen henkilö voi ilmaantua saniteettitiloihin poikien ja miesten ollessa alastomina. Tämä ongelma pitää saada ratkaistua valtakunnallisesti kuten tyttöjen ja naistenkin vastaava ongelma on ratkaistu.

6.9. Naisten ja miesten asevelvollisuuden tasa-arvoistaminen. Konkreettisesti sekä kaikille naisille ja miehille on oltava samat kutsunnat asepalvelukseen. Asevelvollisuus on lisättävä myös kaikkia naisia käsittäväksi. Kutsuntoihin voi kytkeä pääsykokeen, jossa valikoidaan puolustuskyvyn turvaamiseen tarvittava määrä naisia ja miehiä eli parhaimmisto ja motivoituneimmat henkilöt. Pääsykokeen läpäisemättömät naiset ja miehet velvoitetaan tekemään siviilipalvelukseen rinnastettavaa työtä Suomen eduksi.

Helsingissä 24.5.2016

Miesten tasa-arvo ry

Kommentare


bottom of page